eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Samorządowcy z regionu ostrołęckiego, spotkali się z wojewodą mazowieckim [ZDJĘCIA]

REKLAMA
zdjecie 8745
Wojewoda Jacek Kozłowski podczas sptkania z samorządowcami regionu ostrołęckiego, fot. eOstroleka.plWojewoda Jacek Kozłowski podczas sptkania z samorządowcami regionu ostrołęckiego, fot. eOstroleka.pl
REKLAMA

Usprawnienie współpracy służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy oraz wyniki kontroli wojewódzkiej inspekcji ochrony środowiska dotyczące realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  - to  główne tematy spotkania Jacka Kozłowskiego, wojewody mazowieckiego z samorządowcami regionu ostrołęckiego. Omówiono na nim także kwestie związane z ochroną bezdomnych zwierząt oraz z bezpieczeństwem nad wodą. Przedstawiono też zasady wypłacania gminom dotacji na działanie przedszkoli.

Przemoc w rodzinie. Z kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW) wynika, że w regionie ostrołęckim większość gmin uchwaliła programy przeciwdziałania przemocy (38 z 40). Zwiększa się też wykorzystanie procedury „Niebieskiej Karty”. W ubiegłym roku na Mazowszu zastosowano ją w 8847 przypadkach – to o ponad 5 tys. więcej niż w 2011 r. We wszystkich mazowieckich gminach powołano zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy. Najważniejszym wyzwaniem w tym obszarze jest usprawnienie ich pracy – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. Głównym zadaniem zespołów jest integrowanie i koordynowanie pracy różnych służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy. Kontrole MUW wykazały, że brakuje współpracy miedzy podmiotami wchodzącymi w ich skład. Zbyt  mały  jest udział  przedstawicieli  służby  zdrowia  i  oświaty. Ponadto, konieczne jest wzmocnienie nadzoru wójtów/burmistrzów/prezydentów miast nad działalnością zespołów oraz zwiększenie uprawnień przewodniczącego. System przeciwdziałania przemocy usprawniłoby również stworzenie ujednoliconego systemu informatycznego rejestrowania i przetwarzania danych, dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie - stwierdziła Wiesława Kacperek – Biegańska, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej MUW.

Od stycznia 2014 roku policja na Mazowszu (i w całej Polsce) będzie stosować narzędzie szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie. Ma ono ułatwić podjęcie decyzji, kiedy należy odizolować sprawcę przemocy domowej. Funkcjonariusze podczas interwencji będą wykorzystywać kwestionariusz z czynnikami   ryzyka określonymi w punktach. W zależności od tego, ile i jakie punkty zaznaczą,       podejmują decyzje o odpowiednich działaniach (liczba punktów może np. wskazywać na rozważenie zatrzymania sprawcy).  

W województwie ofiarami przemocy w rodzinie są najczęściej kobiety (62 proc.)[1], małoletni (28 proc), a ok. 9 proc. to mężczyźni. Oni są najczęściej sprawcami (94 proc.), będąc pod wpływem alkoholu. Najczęściej występuje przemoc psychiczna (47 proc. przypadków) i przemoc fizyczna (37 proc.). Policja w dalszym ciągu będzie skupiać się na przeprowadzaniu wizyt sprawdzających stan bezpieczeństwa ofiar. Istotne jest również zapewnienie udziału dzielnicowych w grupach roboczych powoływanych przez zespoły interdyscyplinarne – powiedział Cezary Popławski – mazowiecki komendant wojewódzki policji.

Odpady komunalne. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska monitoruje wdrażanie przez gminy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Dotychczas, na 314 gmin na Mazowszu, 309 rozstrzygnęło przetarg i podpisało umowę z firmą odbierającą odpady. Jedna gmina w ogóle nie ogłosiła przetargu (Jednorożec), a 4 ogłosiły przetarg, ale nie podpisały jeszcze umowy (Warszawa, Milanówek, Otwock, Stara Kornica). WIOŚ przeprowadził kontrole w 32 gminach na Mazowszu. 20 gmin wytypowano losowo, pozostałe głównie ze względu na najniższe stawki opłat za odbiór odpadów. Kontrole wykazały, że zwiększyła się masa zbieranych odpadów komunalnych. Wzrosło zaangażowanie mieszkańców w segregację odpadów – stwierdził Adam Ludwikowski – mazowiecki wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Kontrola uwidoczniła również problemy we wdrażaniu ustawy. Gminy nie prowadzą kontroli przedsiębiorców odbierających odpady, którzy często przekazują śmieci poza RIPOK lub nawet poza region. Stwierdzono również, że w niektórych gminach brakuje punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Spośród 5 gmin, skontrolowanych w regionie ostrołęckim: żadna nie prowadziła kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne, żadna nie osiągnęła wymaganego poziomu recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, dwie nie utworzyły punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, natomiast we wszystkich odnotowano wymagany poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Dotacja na działanie przedszkoli. Od września 2013 r. gminom jest przyznawana dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wynosi ono w tym roku 414 zł na dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w danej gminie, niezależnie od organu prowadzącego przedszkole. Środki mogą być wykorzystane na wydatki bieżące, np. na rozszerzenie oferty zajęć edukacyjnych. Dotacja umożliwi zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego i wyrównanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich i miejskich. Zmiany w ustawie zakładają, że od września 2015 r. dzieci czteroletnie będą miały prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, a od września 2017 r. – dzieci trzyletnie. Od września 2017 r. wszystkie dzieci od 3 do 5 lat będą miały zapewnione miejsca w przedszkolach, w których opłata nie będzie przekraczała 1 zł za godzinę zajęć - powiedział Karol Semik, mazowiecki kurator oświaty.

Ochrona bezdomnych zwierząt. Co roku (do 31 marca) gminy mają obowiązek przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Powinien on określać m.in. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, zasady wyłapywania ich czy poszukiwania dla nich nowych właścicieli. Przed uchwaleniem programu rada gminy jest zobowiązana do uzyskania opinii powiatowego lekarza weterynarii, organizacji społecznych czy zarządców obwodów łowieckich. Na Mazowszu na 314 gmin, 271 przyjęło programy zwalczania bezdomności zwierząt, z czego w 125 gminach był on niekompletny. 87 programów zostało ocenionych negatywnie przez powiatowego lekarza weterynarii (tylko w 9 z nich poprawiono treść programu i uzyskano pozytywną ocenę).

Bezpieczeństwo nad wodą. W 2013 r. na Mazowszu utonęło 90 osób (w 2012 r. 57), najwięcej w rzekach. Za zabezpieczenie terenów przeznaczonych do kąpieli oraz zorganizowanie tam nadzoru i oznakowania miejsc niebezpiecznych odpowiada zarządzający obszarem wodnym.[3]  Inicjuje on również analizę zagrożeń, wykonywaną następnie przez policję oraz podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego

Kalendarz imprez
lipiec 2024
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
 8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
 22 dk23 dk24 dk25  26  27 dk28
 29  30 dk31  1  2  3  4
×