2022-05-02T23:11:27+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Takie wykroczenia w 2021 roku popełniano najczęściej. Jakie kary wymierzał sąd?

REKLAMA
zdjecie 927
zdjecie 927
REKLAMA
zdjecie 927
0
0
8

W 2021 roku do Sądu Rejonowego w Ostrołęce wpłynęło 879 spraw o wykroczenia, w tym 850 na podstawie wniosków policji, 12 na podstawie wniosku Straży Miejskiej. Sprawdzamy, za co karani byli ci, którzy musieli odpowiadać za swoje czyny przed obliczem sprawiedliwości.

Rorzstrzygnięto 878 spraw, w tym 226 w postępowaniu zwykłym, 5 w postępowaniu przyspieszonym i 647 w postępowaniu nakazowym. Orzeczono 757 kar. Wobec dwóch osób zastosowano areszt. 26 osób usłyszało wyrok ograniczenia wolności poprzez prace na cele społeczne. Orzeczno także 723 grzywny i 6 nagan. W 96 przypadkach umorzono postępowanie. Uniewinniono 25 osób. Orzeczono 23 środki karne, w tym 22 zakazy prowadzenia pojazdów oraz jeden zakaz wstępu na imprezę masową.

Zakłócanie porządku

Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny - czytamy w artykule 51 Kodeksu wykroczeń. W 2021 roku z tego artykułu ostrołęcki Sąd rozstrzygnął 73 sprawy: 68 osób skazano na grzywnę, 5 na ograniczenie wolności poprzez prace na cele społeczne.

Fałszywy alarm i praca po alkoholu

Artykuł 65 Kodeksu wykroczeń: Kto umyślnie wprowadza w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania: co do tożsamości własnej lub innej osoby, co do swego obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. Na tej podstawie sąd rozstrzygnął 25 spraw (w tym 21 w trybie nakazowym). W 24 przypadkach orzeczono grzywnę, jedną osobę uniewinniono.

Za wywołanie fałszywego alarmu lub blokowanie bez przyczyny numeru alarmowego odpowiadało 12 osób. 11 z nim orzeczono karę grzywny, co do jednej postępowanie umorzono.

4 osoby odpowiadały za niestosowanie się do postanowienia lub nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, m.in. w związku z przemocą domową. Kary: trzy grzywny oraz jedno ograniczenie wolności poprzez prace na cele społeczne.

2 osoby były ukarane grzywną za znajdowanie się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka i podejmowanie w tym stanie czynności zawodowych lub służbowych. Obu wymierzono grzywnę.

Wykroczenia drogowe

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny. Takich grzywien ostrołęcki sąd w 2021 roku nałożył 65, w jednym przypadku nałożono zakaz prowadzenia pojazdów. 4 osoby uniewinniono.

Jeżeli następstwem powyższego wykroczenia, jest spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby, sprawca podlega karze grzywny w wysokości nie niższej niż 1500 złotych. Sąd w ubiegłym roku wymierzył na tej podstawie 34 grzywny. Były też 2 uniewinnienia.

Sprawy za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu (to stan, kiedy we krwi zawiera się między 0,2 i 0,5 promila), sąd rozpatrywał 23 razy. Orzekł 23 grzywny, a do tego 18 zakazów prowadzenia pojazdu i 1 zakaz wstępu na imprezę masową.

Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż mechaniczny. Rozpatrzono 7 takich spraw, 6 zakończyło się grzywną, jedna naganą. Do tego orzeczono jeden zakaz prowadzenia pojazdów.

Za tamowanie lub utrudnianie ruchu przed ostrołęckim sądem odpowiadało 7 osób. Wobec wszystkich orzeczono kary - 6 grzywien i jedną naganę.

Niestosowanie się do znaku, sygnału lub polecenia w ruchu drogowym - o tym mówi artykuł 92 Kodeksu wykroczeń. W 2021 roku w ostrołęckim sądzie rozstrzygnięto 13 takich spraw, wszystkie zakończyły się karą grzywny. W 2021 r. w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce rozstrzygnięto 66 spraw z Art. 92a Kodeksu wykroczeń, czyli za przekroczenie prędkości. 8 spraw prowadzono w postępowaniu zwykłym, 58 w nakazowym. Wszystkie zakończyły się wymierzeniem kary grzywny.

Prowadzenie pojazdu bez uprawnienia. Z 47 spraw, jakie rozstrzygnięto w 2021 r. w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce, we wszystkich wymierzono karę grzywny. W dwóch przypadkach orzeczono również zakaz prowadzenia pojazdów.

Wykroczenia przeciwko zdrowiu - większość umorzonych

2 osoby zostały skazane na karę grzywny za skłanianie do żebrania małoletniego lub osobę bezradną albo pozostającą w stosunku zależności od niego lub oddaną pod jego opiekę. Za wykroczenia przeciwko zdrowiu większość postępowań zostało umorzonych (33 z 52). W 19 przypadkach sąd orzekł grzywnę.

Za kradzież lub przywłaszczenie rzeczy ruchomej do 500 zł przed sądem odbyło się 79 postępowań. 73 sprawy skończyły się wyrokiem nakazowym. W dwóch przypadkach sąd zastosował areszt. 17 spraw skończyło się wyrokami ograniczenia wolności (prace na cele społeczne). W 58 przypadkach sąd wymierzał grzywnę. W jednym przypadku postępowanie umorzono, w jednym oskarżony został uniewinniony.

Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 500 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Ostrołęcki sąd w 2021 r. rozstrzygnął 18 takich spraw. Trzy postępowania umorzono, orzeczono 14 grzywien oraz jedno ograniczenie wolności (prace społeczne).

Nieobyczajne zachowanie, alkohol i wyroczenia karno-skarbowe

Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej to m.in. nieobyczajny wybryk, ogłoszenie, napis, rysunek czy proponowanie czynu nierządnego z chęci korzyści majątkowej. Takich spraw w ostrołęckim sądzie było rozstrzygnięto w ubiegłym roku 47. Efekt - 44 grzywny, 1 umorzenie postępowania i 2 uniewinnienia.

Nabywanie lub spożywanie napojów alkoholowych wbrew przepisom określa ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Takich spraw w SR Ostrołęka w 2021 r. zakończono 26. We wszystkich przypadkach skończyły się grzywną.

Za wykroczenia z Kodeksu karno-skarbowego odpowiadały 4 osoby. 3 przypadki zakończyły się grzywną (2 - od 201 do 300 zł i 1 - 1001 zł lub więcej). Jedną sprawę umorzono.

Jak wysokie grzywny orzekał sąd?

Z 723 grzywien, jakie nałożono na oskarżonych najmniej było tych w kwocie od 20 do 50 zł - tylko 7. Od 51 do 100 złotych zapłacić musiało 86 skazanych. Od 101 do 200 zł - 138 osób. Od 201 do 250 zł - 9 osób. Od 251 do 300 zł - 110 osób. Najczęściej grzywna wynosiła od 301 do 500 zł - 221 razy sąd nakładał ją w takiej wysokości. Grzywnę od 501 do 1000 zł wymierzono 138 skazanych. Największe grzywny, od 1001 do 10 000 zł, zapłacić musi 14 skazanych.

REKLAMA
Więcej o: sąd, Ostrołęka

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
lipiec 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30 dk1 dk2 dk3
 4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9 dk10
 11  12 dk13 dk14 dk15 dk16 dk17
 18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23  24
 25  26 dk27 dk28 dk29  30 dk31
×