zdjecie 3934
zdjecie 3934
zdjecie 3934
2021-01-07T12:35:32+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

W Urzędzie Miasta szukają kierownika od audytu. Trwa nabór

REKLAMA
REKLAMA
0
0
8

Prezydent Ostrołęki ogłosił nabór na stanowisko kierownicze w Biurze Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Ostrołęki. Poszukiwany jest audytor wewnętrzny, który będzie jednocześnie kierownikiem biura. Jakie wymagania trzeba spełnić?

Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystnie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) wykształcenie wyższe, kierunek: administracja, prawo, marketing i zarządzanie, kierunki ekonomiczne,

5) staż pracy min. 5 lat,

6) posiadanie następujących kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego:

a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA),

lub

b) złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów,

lub

c) uprawnienia biegłego rewidenta,

lub

d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych. (Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:

1) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;

2) realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o których mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2016r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018r. poz. 508, z późn. zm.);

3) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2019 r. poz.489)

Wymagania dodatkowe:

Znajomość regulacji prawnych z zakresu:

a) Statutu Miasta Ostrołęki,

b) Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ostrołęki,

c) Regulaminu Pracy UM,

d) Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Ostrołęki

e) ustawy o samorządzie gminnym,

f) ustawy o samorządzie powiatowym,

g) ustawy o gospodarce komunalnej,

h) ustawy Kodeks Pracy,

i) ustawy o pracownikach samorządowych,

j) ustawy o finansach publicznych,

k) ustawy prawo zamówień publicznych,

l) ustawy o ochronie danych osobowych,

m) Kodeksu postępowania administracyjnego,

n) ustawy o dostępie do informacji publicznej,

o) ustawy o rachunkowości,

p) ustawy o podatku od towarów i usług.

Wymagane cechy osobowe: opanowanie, kreatywność, rzetelność, dyspozycyjność, lojalność

Wymagane umiejętności: interpersonalne, łatwość w komunikowaniu się, zarządzanie zmianami, podejmowania decyzji, interpretowania przepisów i wykorzystanie ich w praktyce, planowania i organizacji pracy, obsługi komputera, w zakresie podstawowego oprogramowania Microsoft Office: Word i Excel.

Nabór trwa do 18 stycznia do godz. 12.00 - do tego czasu można składać w Urzędzie Miasta dokumenty w postępowaniu kwalifikacyjnym.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalnedarz imprez
sierpień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  31 dk1
dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8
dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15
dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22
dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29
dk30 dk31  1  2  3  4  5
×