2017-06-30T09:14:00+02:00 eOstroleka.pl 10 0 2 10
Ostrołęka,

W ZSZ nr 3 powstanie klasa o profilu energetycznym

REKLAMA
REKLAMA
2
0
1
Najlepszy komentarz
~Gość, 14:12 30-06-2017,   -
Czy prezes Katarzyna to żona działacza PiS Sylwestra?
odpowiedz   •   oceń :  
W siedzibie Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. podpisano list intencyjny dotyczący wzajemnej współpracy pomiędzy firmą a Miastem Ostrołęką dotyczący rozwoju szkolnictwa zawodowego dla potrzeb energetyki. Podpisy pod listem złożyli prezesi spółki Jerzy Grec i Katarzyna Kamińska oraz prezydent Ostrołęki Janusz Kotowski.

W treści listu intencyjnego czytamy, iż  współpraca szkół zawodowych z przedstawicielami świata biznesu niesie korzyści zarówno dla uczniów, jak i dla gospodarki kraju. Realizując zadania związane z przygotowaniem młodego pokolenia do świadomego planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej, współpraca szkoły z potencjalnym pracodawcą poprawia jakość i efektywność kształcenia między innymi poprzez tworzenie i rozwijanie rozwiązań systemowych w praktyce nauki zawodu prowadzonej w ścisłej współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami. Takie działania pozwalają tym samym na zwiększenie kompetencji przyszłych kandydatów dla potrzeb rynku potencjalnego pracodawcy.

Poniżej treść listu:

Artykuł 1.
Mając na uwadze korzyści płynące ze współpracy Strony postanawiają:
1.    Podjąć wspólne działania na rzecz rozwoju zawodowego i edukacji młodzieży.
2.    Utworzyć kierunki kształcenia ułatwiające szybkie wejście absolwenta na dynamicznie zmieniający się rynek pracy.
3.    Umożliwić podnoszenie kompetencji nauczycielom przedmiotów zawodowych poprzez wykorzystanie bazy technologicznej Partnera i wiedzy jego pracowników.
4.    Promować markę Partnera wśród uczniów i nauczycieli oraz utrwalać jego wizerunek jako Firmy działającej zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności.
Artykuł 2.
W ramach porozumienia ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA zobowiązuje się:
1.    Objąć opieką/patronatem oddział szkolny kształcący w zawodzie energetyka w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce.
2.    Wspierać w doposażeniu w pomoce naukowe i narzędzia klasę oraz pracownie zajęć praktycznych dla oddziału objętego patronatem.
3.    Przekazać szkole wydawnictwa na temat  historii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.
4.    Organizować wyjazdy dla uczniów szkoły do elektrowni/elektrociepłowni/zakładów energetycznych spółki ENERGA SA znajdujących się w innych miastach.
5.    Objąć klasę partnerską opieką koła SEP (Stowarzyszenia Energetyków Polskich) w tym organizować: cykliczne wycieczki specjalistyczne do elektrowni w Ostrołęce, mające na celu zapoznanie się z    
       procesem technologicznym oraz spotkania uczniów z pracownikami Partnera w miejscu pracy, bądź szkole.
6.    Wyznaczyć opiekuna oddziału szkolnego spośród pracowników ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.
7.    Zapewnić uczniom uczestnictwo w wybranych konferencjach, spotkaniach i sympozjach organizowanych przez Partnera.
Artykuł 3.
W ramach współpracy organ prowadzący i szkoła zobowiązują się:
1.    Realizować program kształcenia zawodowego, w tym praktycznej nauki zawodu z wykorzystaniem materiałów i technologii Partnera.
2.    Promować materiały i technologie stosowane przez Partnera w trakcie realizacji praktycznej nauki zawodu.
3.    Wychowywać i kształcić dobrze przygotowanych pracowników – absolwentów szkoły, znających technologie i materiały stosowane przez Partnera.
4.    Umieszczać w dokumentach szkolnych i materiałach promocyjnych placówki informacje o objęciu szkoły niniejszą umową.
Artykuł 4.
Strony zobowiązują się do udziału w uroczystościach organizowanych przez szkołę i Partnera w ramach podjętych ustaleń.
Artykuł 5.
Niniejszy list intencyjny stanowi wyraz woli Stron dotyczącej wzajemnej współpracy i nie stanowi umowy w rozumieniu prawa. Szczegółowe zasady współpracy oraz przedsięwzięć podejmowanych na podstawie niniejszego listu intencyjnego, na każdy rok, zostaną uregulowane w odrębnych umowach pomiędzy Stronami.
Artykuł 6.
W okresie obowiązywania porozumienia określonego poprzez niniejszy list, strony dopuszczają możliwość odstąpienia od niego, z zachowaniem jednorocznego okresu wypowiedzenia.
Artykuł 7.
Zawarte w liście postanowienia wchodzą w życie w dniu podpisania. Niniejszy list sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

REKLAMA

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~Gość, 14:12 30-06-2017,   -
Czy prezes Katarzyna to żona działacza PiS Sylwestra?
odpowiedz   •   oceń :  
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
wrzesień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  31 1
 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
 30  1  2  3  4  5  6