2017-06-30T09:14:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

W ZSZ nr 3 powstanie klasa o profilu energetycznym

REKLAMA
Zdjęcie główne
REKLAMA
2
0
1

W siedzibie Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. podpisano list intencyjny dotyczący wzajemnej współpracy pomiędzy firmą a Miastem Ostrołęką dotyczący rozwoju szkolnictwa zawodowego dla potrzeb energetyki. Podpisy pod listem złożyli prezesi spółki Jerzy Grec i Katarzyna Kamińska oraz prezydent Ostrołęki Janusz Kotowski.

W treści listu intencyjnego czytamy, iż  współpraca szkół zawodowych z przedstawicielami świata biznesu niesie korzyści zarówno dla uczniów, jak i dla gospodarki kraju. Realizując zadania związane z przygotowaniem młodego pokolenia do świadomego planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej, współpraca szkoły z potencjalnym pracodawcą poprawia jakość i efektywność kształcenia między innymi poprzez tworzenie i rozwijanie rozwiązań systemowych w praktyce nauki zawodu prowadzonej w ścisłej współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami. Takie działania pozwalają tym samym na zwiększenie kompetencji przyszłych kandydatów dla potrzeb rynku potencjalnego pracodawcy.

Poniżej treść listu:

Artykuł 1.
Mając na uwadze korzyści płynące ze współpracy Strony postanawiają:
1.    Podjąć wspólne działania na rzecz rozwoju zawodowego i edukacji młodzieży.
2.    Utworzyć kierunki kształcenia ułatwiające szybkie wejście absolwenta na dynamicznie zmieniający się rynek pracy.
3.    Umożliwić podnoszenie kompetencji nauczycielom przedmiotów zawodowych poprzez wykorzystanie bazy technologicznej Partnera i wiedzy jego pracowników.
4.    Promować markę Partnera wśród uczniów i nauczycieli oraz utrwalać jego wizerunek jako Firmy działającej zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności.
Artykuł 2.
W ramach porozumienia ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA zobowiązuje się:
1.    Objąć opieką/patronatem oddział szkolny kształcący w zawodzie energetyka w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce.
2.    Wspierać w doposażeniu w pomoce naukowe i narzędzia klasę oraz pracownie zajęć praktycznych dla oddziału objętego patronatem.
3.    Przekazać szkole wydawnictwa na temat  historii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.
4.    Organizować wyjazdy dla uczniów szkoły do elektrowni/elektrociepłowni/zakładów energetycznych spółki ENERGA SA znajdujących się w innych miastach.
5.    Objąć klasę partnerską opieką koła SEP (Stowarzyszenia Energetyków Polskich) w tym organizować: cykliczne wycieczki specjalistyczne do elektrowni w Ostrołęce, mające na celu zapoznanie się z    
       procesem technologicznym oraz spotkania uczniów z pracownikami Partnera w miejscu pracy, bądź szkole.
6.    Wyznaczyć opiekuna oddziału szkolnego spośród pracowników ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.
7.    Zapewnić uczniom uczestnictwo w wybranych konferencjach, spotkaniach i sympozjach organizowanych przez Partnera.
Artykuł 3.
W ramach współpracy organ prowadzący i szkoła zobowiązują się:
1.    Realizować program kształcenia zawodowego, w tym praktycznej nauki zawodu z wykorzystaniem materiałów i technologii Partnera.
2.    Promować materiały i technologie stosowane przez Partnera w trakcie realizacji praktycznej nauki zawodu.
3.    Wychowywać i kształcić dobrze przygotowanych pracowników – absolwentów szkoły, znających technologie i materiały stosowane przez Partnera.
4.    Umieszczać w dokumentach szkolnych i materiałach promocyjnych placówki informacje o objęciu szkoły niniejszą umową.
Artykuł 4.
Strony zobowiązują się do udziału w uroczystościach organizowanych przez szkołę i Partnera w ramach podjętych ustaleń.
Artykuł 5.
Niniejszy list intencyjny stanowi wyraz woli Stron dotyczącej wzajemnej współpracy i nie stanowi umowy w rozumieniu prawa. Szczegółowe zasady współpracy oraz przedsięwzięć podejmowanych na podstawie niniejszego listu intencyjnego, na każdy rok, zostaną uregulowane w odrębnych umowach pomiędzy Stronami.
Artykuł 6.
W okresie obowiązywania porozumienia określonego poprzez niniejszy list, strony dopuszczają możliwość odstąpienia od niego, z zachowaniem jednorocznego okresu wypowiedzenia.
Artykuł 7.
Zawarte w liście postanowienia wchodzą w życie w dniu podpisania. Niniejszy list sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
maj 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  1  2
dk3  4  5 dk6  7  8  9
 10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16
dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23
dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29 dk30
dk31  1  2  3  4  5  6
×