eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Było przestępstwo, musi być kara. Takie wyroki w 2021 roku wydawał ostrołęcki Sąd Rejonowy

REKLAMA
REKLAMA

Przyglądamy się temu, jakie przestępstwa popełniały osoby, które stawały przed obliczem wymiaru sprawiedliwości. Wachlarz popełnionych czynów jest szeroki, a oskarżenia dotyczyły wielu artykułów Kodeksu karnego. Pojawiło się kilka czynów, za które sąd wymierzał kary najczęściej. Oto podsumowanie.

Ile osób skazano w sądzie?

Ogółem w ostrołęckim Sądzie Rejonowym w Ostrołęce osądzono w 2021 roku 958 osób, w tym 791 osób zostało skazanych. Z oskarżenia prywatnego osądzono 32 osoby, z czego skazano 17. Najwięcej spraw - 925 - było z oskarżenia publicznego, skazano 773 osoby. Sąd w 347 przypadkach orzekał karę pozbawienia wolności, w tym 157 razy z warunkowym zawieszeniem.

Jak długie były to kary? Najczęściej, 236 razy, od 6 miesięcy do 1 roku pozbawienia wolności (w tym 114 razy z warunkowym zawieszeniem). W 87 przypadkach sąd wymierzył karę od 2 do 5 miesięcy pozbawienia wolności (42 razy z warunkowym zawieszeniem). Powyżej 1 roku do 2 lat - takich wyroków zapadło 15, wszystkie bez warunkowego zawieszenia.

Między 2 a 5 lat - takie kary wymierzano siedmiokrotnie, w tym raz "w zawiasach". Powyżej 5 do 8 lat - był tylko jeden taki wyrok. Karę powyżej 8 lat pozbawienia wolności w ubiegłym roku orzeczono również tylko raz.

Ograniczenie wolności to kara najczęściej polegająca na wykonywaniu prac na cele społeczne (nie należy jej mylić z pozbawieniem wolności, nie oznacza to pójścia do zakładu karnego). Sąd zastosował ją w 2021 r. 136 razy: w tym 97 razy do 6 miesięcy, 34 razy od pół roku do roku i 5 razy od roku do 2 lat.

Za co sądził ostrołęcki Sąd Rejonowy?

USZCZERBEK NA ZDROWIU I BÓJKA

Za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przed sądem odpowiadała jedna osoba. Została uniewinniona. Za spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia (średni lub lekki uszczerbek na zdrowiu) osądzono 10 osób. 6 z nich zostało skazanych - dwie osoby na karę pozbawienia wolności (2-5 mies. z zawieszeniem oraz 6-12 mies. z zawieszeniem). Jedna osoba usłyszała wyrok ograniczenia wolności.

Udział w bójce lub pobiciu. W 2021 roku w ostrołęckim Sądzie Rejonowym osądzono za to 23 osoby, skazano - 21, wyłącznie mężczyzn. Dziesięć osób otrzymało kary pozbawienia wolności (9 w zawieszeniu), były też 4 dozory kuratora sądowego. 4 wyroki pozbawienia wolności to kary od 2 do 5 miesięcy (wszystkie w zawieszeniu), 6 wyroków dotyczyło kar od 6 miesięcy do 1 roku (5 w zawieszeniu). 11 razy w takich przypadkach sąd orzekał grzywnę, 1 raz warunkowo umorzono postępowanie. Za użycie w bójce i pobiciu niebezpiecznego narzędzia odpowiadała jedna osoba: została uniewinniona.

PRZESTĘPSTWA DROGOWE

Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Za to przestępstwo osądzono 21 osób, 7 skazano (wyłącznie mężczyzn). Orzeczono dwie kary pozbawienia wolności, obie w zawieszeniu. Była też jedna kara ograniczenia wolności. Cztery razy sąd orzekł grzywnę. 14 razy warunkowo umorzono postępowanie.

Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. W ubiegłym roku na podstawie tego przepisu w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce osądzono i skazano 4 osoby. Wszyscy usłyszeli wyrok pozbawienia wolności, w tym 3 osoby w zawieszeniu.

Za zabranie w celu krótkotrwałego użycia cudzego pojazdu mechanicznego odpowiadała jedna osoba. Mężczyznę skazano na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu.

PIJANI KIEROWCY

Prawdziwą plagą są pijani kierowcy. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W ostrołęckim Sądzie Rejonowym w ubiegłym roku 183 osoby osądzono za jazdę na "podwójnym gazie", w tym 164 skazano (159 mężczyzn i 5 kobiet).

Orzeczono 11 kar pozbawienia wolności, w tym 10 w zawieszeniu. W 13 przypadkach sąd orzekł karę ograniczenia wolności. W 140 przypadkach sąd orzekał grzywnę samoistną, w 4 - grzywnę obok pozbawienia wolności. W 16 przypadkach warunkowo umorzono postępowanie. Tylko jedną osobę uniewinniono.

Sąd zobowiązał skazanych za jazdę po pijanemu do świadczeń pieniężnych lub nawiązek. W 160 sprawach łączna kwota nawiązek wyniosła 801 tysięcy złotych. Z kolei w 33 sprawach dla osób, które wcześniej już popełniły takie przestępstwo lub jeździły po pijanemu w czasie sądowego zakazu nawiązki wyniosły łącznie 325 tysięcy złotych.

Sąd orzekł także 32 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych.

GROŹBY KARALNE, UPORCZYWE NĘKANIE, ZAKŁÓCANIE MIRU DOMOWEGO

Za groźby karalne osądzono 21 osób, w tym skazano 17 (wszyscy to mężczyźni). 7 z nich usłyszało wyroki pozbawienia wolności, w tym jeden z warunkowym zawieszeniem. Sąd orzekał kary od 2 do 5 miesięcy pozbawienia wolności (trzy razy w tym jedna w zawieszeniu) lub od pół roku do roku więzienia (cztery przypadki). Pięć razy sąd zastosował karę grzywny. W trzech przypadkach umorzono postępowanie, jedną osobę uniewinniono. Raz orzeczono przepadek przedmiotów. Wśród skazanych znalazł się jeden recydywista.

Za uporczywe nękanie lub kradzież tożsamości odpowiadało 10 osób, w tym 8 skazano. 5 osób usłyszało wyroki pozbawienia wolności - wszyscy w zawieszeniu. Trzy osoby skazano na grzywnę. Jedno postępowanie umorzono, zapadł jeden wyrok uniewinniający.

Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Nazywa się to "zakłócaniem miru domowego". W 2021 r. w Ostrołęce z dwunastu osądzonych osób skazano jedną - na grzywnę.

SEKSUALNE WYKORZYSTANIE MAŁOLETNIEGO I PORNOGRAFIA

Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Za to Sąd Rejonowy w Ostrołęce w ubiegłym roku osądził jedną osobę, skazując ją na karę pozbawienia wolności (6-12 miesięcy) z warunkowym zawieszeniem, a do tego grzywnę. Osądzonym był mężczyzna.

Kto sprowadza, przechowuje lub posiada treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Za ten czyn również osądzono i skazano w Ostrołęce jedną osobę - mężczyznę. Kara: pozbawienie wolności (6-12 miesięcy) z warunkowym zawieszeniem. Do tego sąd orzekł grzywnę i przepadek przedmiotów.

ZNĘCANIE SIĘ I NIEALIMENTACJA

Za znęcanie się nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy osądzono w 2021 r. w ostrołęckim sądzie 43 osoby. 32 osoby skazano, w tym 25 na karę pozbawienia wolności (17 w zawieszeniu). Najczęściej sąd wymierzał karę od 6 miesięcy do roku pozbawienia wolności (20 razy, w tym 14 razy w zawieszeniu). Ale w jednym przypadku kara mieściła się w przedziale 5-8 lat więzienia, bez zawieszenia. W 5 przypadkach sąd uznał, że konieczne jest ograniczenie wolności.

W dwóch przypadkach orzeczono także grzywnę samoistną, w dwóch - grzywnę obok pozbawienia wolności. Pięć postępowań warunkowo umorzono. Pięć osób uniewinniono.

Wśród 32 skazanych za znęcanie się było 29 mężczyzn i 3 kobiety. Wśród pokrzywdzonych: 47 kobiet i 7 mężczyzn. Niestety, w takich przypadkach często zdarza się, że wśród pokrzywdzonych są też dzieci - w tych przypadkach było to 14 dzieci.

Za uchylanie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego w ubiegłym roku w ostrołęckim sądzie osądzono 117 osób, w tym 107 skazano. 61 usłyszało wyroki pozbawienia wolności, w tym 13 w zawieszeniu. 40 razy sąd orzekał ograniczenie wolności, 6 razy wymierzał grzywnę. Warunkowo umorzono jedno postępowanie, uniewinniono cztery osoby. W dwóch przypadkach odstąpiono od wymierzenia kary.

Skazano 104 mężczyzn i 3 kobiety. Pokrzywdzonymi w przestępstwie niealimentacji były prawie wyłącznie dzieci (101), ale była też jedna osoba dorosła - kobieta.

NARUSZENIE NIETYKALNOŚCI

Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, również podlega karze. W ubiegłym roku w ostrołęckim Sądzie Rejonowym osądzono 7 osób oskarżonych o ten czyn, 4 skazano. W jednym przypadku była to kara pozbawienia wolności w zawieszeniu z dozorem kuratora sądowego. W jednym przypadku sąd orzekł ograniczenie wolności. Do tego dwa razy ukarano oskarżonych grzywną.

Warunkowo umorzono jedno postępowanie, jedną osobę uniewinniono. Wśród skazanych 4 osób były 2 kobiety i 2 mężczyzn.

Za wywieranie wpływu na czynności urzędowe organu administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego osądzono 4 osoby, wszystkie skazano, w tym dwie na karę pozbawienia wolności. W dwóch przypadkach orzeczono grzywnę. Skazani to 1 kobieta i 3 mężczyzn.

Za znieważenie funkcjonariusza publicznego osądzono w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce w 2021 roku 10 osób, w tym 7 skazano (wszyscy to mężczyźni). Dwie osoby usłyszały wyroki pozbawienia wolności, w tym jeden w zawieszeniu. Zapadł jeden wyrok ograniczenia wolności. Cztery razy sąd wymierzał grzywnę. Jedno postępowanie warunkowo umorzono.

SPRZEDAJNOŚĆ, ŁAPOWNICTWO, NADUŻYCIE UPRAWNIEŃ

Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Nazywa się to "sprzedajnością pełniącego funkcję publiczną". Jedna taka sprawa była prowadzona w ostrołęckim sądzie w ubiegłym roku, ale postępowanie umorzono.

Z kolei kto udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. W 2021 roku prowadzono jedno takie postępowanie w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce. Umorzono je ze względu na śmierć oskarżonego.

Nadużycie uprawnień. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W 2021 roku w Ostrołęce osądzono i skazano dwie osoby za ten czyn, obie na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu. Obaj skazani to mężczyźni.

FAŁSZYWE ZEZNANIA, POŚWIADCZENIE NIEPRAWDY

Za fałszywe zeznania odpowiadało w Sądzie Rejonowym 11 osób, z czego 9 osądzono (dwie kobiety i siedmiu mężczyzn). Siedem osób skazano na karę pozbawienia wolności, w tym sześć w zawieszeniu. Dwóm osobom wymierzono grzywnę. W dwóch przypadkach warunkowo umorzono postępowanie.

Za niestosowanie się do orzeczonych środków karnych osądzono 36 osób, z czego 33 skazano (30 mężczyzn i 3 kobiety). 17 osób usłyszało wyroki pozbawienia wolności, z czego 5 w zawieszeniu. Wobec 9 osób orzeczono ograniczenie wolności. 7 razy sąd wymierzał grzywnę. Jedno postępowanie umorzono, jedną osobę uniewinniono.

Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Za ten czyn sądzono w SR Ostrołęka dwie osoby, skazano jedną - mężczyzna został skazany na karę grzywny. Drugą osobę uniewinniono.

Za poświadczenie nieprawdy w dokumencie osądzono i skazano 4 osoby (dwie kobiety, dwóch mężczyzn), w tym 3 na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz jedną na karę grzywny.

KRADZIEŻ, ROZBÓJ, PRZYWŁASZCZENIE

W 2021 roku w ostrołęckim sądzie sądzono 64 osoby za kradzież, w tym skazano 58 osób (48 mężczyzn, 10 kobiet). Ze skazanych 40 osób usłyszało wyroki pozbawienia wolności, w tym 10 w zawieszeniu. Najwyższe wyroki pozbawienia wolności za kradzież to od 6 do 12 miesięcy (25 takich przypadków, z czego tylko 5 z warunkowym zawieszeniem). 16 razy sąd orzekał ograniczenie wolności za ten czyn. Dwie sprawy skończyły się samoistną grzywną. W pięciu sprawach postępowanie umorzono.

Co ciekawe, aż 29 osób ze skazanych za kradzież było już uprzednio karanych, z tego 10 to recydywiści (z czego jeden recydywista wielokrotny).

Za kradzież z włamaniem skazano 19 z 21 sądzonych osób (wyłącznie mężczyzn). 18 skazanych usłyszało wyroki pozbawienia wolności, z czego 7 w zawieszeniu. Jednej osobie wymierzono karę grzywny samoistnej. Umorzono jedno postępowanie, uniewinniono jedną osobę.

Za rozbój osądzono i skazano 3 osoby, wszystkie na karę pozbawienia wolności. Cała trójka mężczyzn była uprzednio karana, jeden z nich był wielokrotnym recydywistą.

Przywłaszczenie - za ten czyn odpowiadało przed sądem 15 osób, z czego 12 skazano (8 mężczyzn i 4 kobiety). 5 skazanych usłyszało wyrok pozbawienia wolności, w tym trzech z warunkowym zawieszeniem. Ograniczenie wolności to kara, którą sąd za ten czyn wymierzył raz. Samoistna grzywna - taka kara wymierzana była 6 razy. Dwa razy warunkowo umarzano postępowanie.

OSZUSTWO

Za oszustwo w ostrołęckim sądzie w 2021 roku sądzono 60 osób, skazano 57. Trzydzieści skazanych osób usłyszało wyroki pozbawienia wolności, z czego 16 w zawieszeniu. 11 razy sąd orzekał ograniczenie wolności. Do tego 16 razy wymierzono karę samoistnej grzywny (również 16 razy grzywnę obok pozbawienia wolności). Umorzono 2 postępowania, uniewinniono 1 osobę. Wśród skazanych było 35 mężczyzn i 22 kobiety.

Oszustwo komputerowe (wpływanie na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych lub zmiana, usuwanie albo wprowadzanie nowych zapisów danych informatycznych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyrządzenia innej osobie szkody) - za ten czyn odpowiadała 1 osoba: kobieta skazana została na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu i grzywnę.

ZNISZCZENIE CUDZEJ RZECZY I PASERSTWO

Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Za ten czyn osądzono 21 osób, z czego 15 skazano (wszyscy to mężczyźni). 6 osób usłyszało wyrok pozbawienia wolności, w tym 3 w zawieszeniu. W 6 przypadkach sąd wymierzył karę ograniczenia wolności. Trzy razy skazano oskarżonych na karę samoistnej grzywny. 5 postępowań umorzono.

Paserstwo - ten czyn zapisany jest w Kodeksie karnym następująco: Kto rzecz uzyskaną za pomocą czynu zabronionego nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W Sądzie Rejonowym w Ostrołęce w 2021 r. osądzono i skazano za ten czyn 4 osoby. Dwie usłyszały wyroki pozbawienia wolności, z czego jedna z warunkowym zawieszeniem. Jedną osobę skazano na karę grzywny, a jedną - na ograniczenie wolności.

UDAREMNIENIE LUB USZCZUPLENIE ZASPOKOJENIA WIERZYCIELA

Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Za ten czyn w Ostrołęce odpowiadało 11 osób, z czego 8 skazano (4 kobiety i 4 mężczyzn). Sześć osób skazanych usłyszało wyroki więzienia w zawieszeniu, pięciu z nich dodatkowo doszła do zapłaty grzywna. Dwie osoby skazane otrzymały karę grzywny samoistnej. Warunkowo umorzono jedno postępowanie, dwie osoby uniewinniono.

NARKOTYKI

Z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii osądzono w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce w ubiegłym roku 89 osób, z czego 72 osoby skazano (70 mężczyzn i 2 kobiety). 17 osób otrzymało karę pozbawienia wolności, z czego 6 w zawieszeniu. W 16 przypadkach sąd orzekł ograniczenie wolności. 39 razy wymierzono samoistną grzywnę. 14 postępowań warunkowo umorzono.

PRZESTĘPSTWA SKARBOWE

Za przestępstwa z Kodeksu karnego skarbowego osądzono 11 osób, z czego skazano 10. Dwie osoby usłyszały wyroki pozbawienia wolności, w tym jedna w zawieszeniu. 8 osób skazano na karę samoistnej grzywny. 5 razy orzeczono przepadek przedmiotów. Aż 9 skazanych dobrowolnie poddało się karze.

Kary także za wykroczenia

Warto również przypomnieć zestawienie dotyczące wykroczeń, za jakie karał ostrołęcki sąd: można je znaleźć tutaj. Do przestępstw zaliczają się przede wszystkim naruszenia kryminalne, natomiast o wykroczeniach mówi się przede wszystkim w przypadku stosunkowo drobnych naruszeń.

REKLAMA
Więcej o: Ostrołęka, sąd, kary

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
grudzień 2023
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30 dk1 dk2 dk3
dk4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9 dk10
dk11 dk12  13 dk14 dk15 dk16 dk17
dk18 dk19  20  21  22  23  24
 25  26  27  28  29  30 dk31
×