2018-06-27T08:00:00+02:00 eOstroleka.pl 10 0 0 -
Ostrołęka,

Jutro absolutoryjna sesja Rady Miasta Ostrołęki [PORZĄDEK OBRAD]

REKLAMA
fot. eOstroleka.pl
REKLAMA
0
0
1
Najlepszy komentarz
~IKS, 12:57 27-06-2018,   -
BĘDZIE CHWALONY NACZELNIK PISLAMU W OSTROŁĘCE PRZEZ ZDOMINOWANĄ RADĘ.
odpowiedz   •   oceń :  
W czwartek, 28 czerwca odbędzie się absolutoryjna sesja Rady Miasta. Będą to jedne z najważniejszych w roku obrad samorządu Ostrołęki. Podczas sesji radni zdecydują m.in. o udzieleniu absolutorium prezydentowi Kotowskiemu z wykonania ubiegłorocznego budżetu.

Podczas sesji prezydent Ostrołęki Janusz Kotowski przedstawi radnym sprawozdanie z wykonania planu wydatków i dochodów za rok 2017. Sprawozdanie zostało wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez wszystkie komisje stałe Rady Miasta. Zyskało także pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Od decyzji od pozytywnego przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu zależy udzielenie prezydentowi absolutorium.

Ponadto w porządku obrad znalazły się także projekty uchwał zakładające obniżenie pensji prezydenta Kotowskiego , utworzenie nowego przedszkola specjalnego czy nadanie imienia skwerowi przy II LO

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki. Początek obrad o godzinie 10:00. Poniżej publikujemy proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.

4. Przyjęcie protokołu LXIII, LXIV i LXV sesji Rady Miasta Ostrołęki.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ostrołęki wraz ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu za 2017 rok,
a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Prezydenta Miasta Ostrołęki sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2017 rok,
b) zapoznanie się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdaniami rocznymi z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacją o stanie mienia komunalnego za 2017 r.,
c) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Miasta Ostrołęki za rok 2017,
d) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rewizyjnej,
e) opinia Komisji:
• Budżetu i Finansów,
• Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
• Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
• Oświaty,
• Sportu i Turystyki,
• Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
• Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
f) rozpatrzenie sprawozdań, opinii komisji oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
g) dyskusja,
h) podjęcie uchwały.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Ostrołęki absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2017 rok,
a) przedstawienie wniosku i sprawozdania Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ostrołęki z tytułu wykonania budżetu miasta
Ostrołęki za 2017 rok,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku sporządzonego przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia
absolutorium Prezydentowi Miasta Ostrołęki za 2017 rok,
c) opinia Komisji:
• Budżetu i Finansów,
• Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
• Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
• Oświaty,
• Sportu i Turystyki,
• Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
• Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
d) rozpatrzenie sprawozdania, opinii komisji oraz opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej,
e) dyskusja,
f) podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Ostrołęki
a) wystąpienie sprawozdawcy grupy radnych,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (dot. lokalu mieszkalnego 23),
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (dot. lokalu
mieszkalnego 26),
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Korczaka” w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ostrołęki w latach 2018 – 2022”,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w Ostrołęce oraz nadania statutu,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu
środkami transportu Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury
Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zarządzenia  wyborów do Rady Osiedla Leśniewo w mieście Ostrołęka,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
b) rozpatrzenie sprawozdania komisji,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrołęki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
b) rozpatrzenie sprawozdania komisji,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w mieście Ostrołęka, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
b) rozpatrzenie sprawozdania komisji,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia nazwy skweru,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2036,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji:
• Oświaty,
• Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
• Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
• Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji:
• Oświaty,
• Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
• Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
• Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

22. Rozpatrzenie sprawozdania Straży Miejskiej Ostrołęki z zakresu realizacji zadań ustawowych za rok 2017,
a) wniosek Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
b) rozpatrzenie wniosku komisji,
c) dyskusja,
d) przyjęcie sprawozdania.

23. Rozpatrzenie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Ostrołęki za 2017 rok,
a) wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) rozpatrzenie wniosku komisji,
c) dyskusja,
d) przyjęcie informacji.

24. Rozpatrzenie informacji o realizacji uchwały Nr 466/XLVI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ostrołęki w latach 2013 – 2017, za 2017,
a) wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) rozpatrzenie wniosku komisji,
c) dyskusja,
d) przyjęcie informacji.

25. Rozpatrzenie raportu z podejmowanych działań na rzecz zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenia skuteczności ochrony ofiar przemocy
w rodzinie w Ostrołęce w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Ostrołęce na lata 2017 – 2023,
a) wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) rozpatrzenie wniosku komisji,
c) dyskusja,
d) przyjęcie raportu.

26. Rozpatrzenie sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Ostrołęce za rok 2017,
a) wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) rozpatrzenie wniosku komisji,
c) dyskusja,
d) przyjęcie sprawozdania.

27. Rozpatrzenie informacji z realizacji uchwały Nr 121/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny
i rozwoju pieczy zastępczej w mieście Ostrołęka na lata 2016 – 2018”,
a) wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) rozpatrzenie wniosku komisji,
c) dyskusja,
d) przyjęcie informacji.

28. Rozpatrzenie „Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce za 2017 rok oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej”,
a) wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) rozpatrzenie wniosku komisji,
c) dyskusja,
d) przyjęcie sprawozdania.

29. Przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Ostrołęki za okres od 1 do 31 maja 2018 roku.
30. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach udzielonych przez Prezydenta Miasta.
31. Oświadczenia radnych.
32. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.
a) przyjęcie harmonogramu posiedzeń Rady Miasta Ostrołęki w II półroczu 2018 roku
33. Zakończenie obrad LXVI sesji Rady Miasta Ostrołęki.

REKLAMA
REKLAMA

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~IKS, 12:57 27-06-2018,   -
BĘDZIE CHWALONY NACZELNIK PISLAMU W OSTROŁĘCE PRZEZ ZDOMINOWANĄ RADĘ.
odpowiedz   •   oceń :  
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
sierpień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30  31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  1