zdjecie 8142
zdjecie 8142
2018-06-27T08:00:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Jutro absolutoryjna sesja Rady Miasta Ostrołęki [PORZĄDEK OBRAD]

REKLAMA
fot. eOstroleka.plfot. eOstroleka.pl
REKLAMA
1
0
1

W czwartek, 28 czerwca odbędzie się absolutoryjna sesja Rady Miasta. Będą to jedne z najważniejszych w roku obrad samorządu Ostrołęki. Podczas sesji radni zdecydują m.in. o udzieleniu absolutorium prezydentowi Kotowskiemu z wykonania ubiegłorocznego budżetu.

Podczas sesji prezydent Ostrołęki Janusz Kotowski przedstawi radnym sprawozdanie z wykonania planu wydatków i dochodów za rok 2017. Sprawozdanie zostało wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez wszystkie komisje stałe Rady Miasta. Zyskało także pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Od decyzji od pozytywnego przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu zależy udzielenie prezydentowi absolutorium.

Ponadto w porządku obrad znalazły się także projekty uchwał zakładające obniżenie pensji prezydenta Kotowskiego , utworzenie nowego przedszkola specjalnego czy nadanie imienia skwerowi przy II LO

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki. Początek obrad o godzinie 10:00. Poniżej publikujemy proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.

4. Przyjęcie protokołu LXIII, LXIV i LXV sesji Rady Miasta Ostrołęki.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ostrołęki wraz ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu za 2017 rok,
a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Prezydenta Miasta Ostrołęki sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2017 rok,
b) zapoznanie się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdaniami rocznymi z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacją o stanie mienia komunalnego za 2017 r.,
c) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Miasta Ostrołęki za rok 2017,
d) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rewizyjnej,
e) opinia Komisji:
• Budżetu i Finansów,
• Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
• Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
• Oświaty,
• Sportu i Turystyki,
• Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
• Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
f) rozpatrzenie sprawozdań, opinii komisji oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
g) dyskusja,
h) podjęcie uchwały.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Ostrołęki absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2017 rok,
a) przedstawienie wniosku i sprawozdania Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ostrołęki z tytułu wykonania budżetu miasta
Ostrołęki za 2017 rok,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku sporządzonego przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia
absolutorium Prezydentowi Miasta Ostrołęki za 2017 rok,
c) opinia Komisji:
• Budżetu i Finansów,
• Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
• Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
• Oświaty,
• Sportu i Turystyki,
• Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
• Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
d) rozpatrzenie sprawozdania, opinii komisji oraz opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej,
e) dyskusja,
f) podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Ostrołęki
a) wystąpienie sprawozdawcy grupy radnych,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (dot. lokalu mieszkalnego 23),
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (dot. lokalu
mieszkalnego 26),
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Korczaka” w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ostrołęki w latach 2018 – 2022”,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w Ostrołęce oraz nadania statutu,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu
środkami transportu Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury
Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zarządzenia  wyborów do Rady Osiedla Leśniewo w mieście Ostrołęka,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
b) rozpatrzenie sprawozdania komisji,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrołęki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
b) rozpatrzenie sprawozdania komisji,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w mieście Ostrołęka, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
b) rozpatrzenie sprawozdania komisji,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia nazwy skweru,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2036,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji:
• Oświaty,
• Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
• Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
• Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji:
• Oświaty,
• Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
• Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
• Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

22. Rozpatrzenie sprawozdania Straży Miejskiej Ostrołęki z zakresu realizacji zadań ustawowych za rok 2017,
a) wniosek Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
b) rozpatrzenie wniosku komisji,
c) dyskusja,
d) przyjęcie sprawozdania.

23. Rozpatrzenie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Ostrołęki za 2017 rok,
a) wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) rozpatrzenie wniosku komisji,
c) dyskusja,
d) przyjęcie informacji.

24. Rozpatrzenie informacji o realizacji uchwały Nr 466/XLVI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ostrołęki w latach 2013 – 2017, za 2017,
a) wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) rozpatrzenie wniosku komisji,
c) dyskusja,
d) przyjęcie informacji.

25. Rozpatrzenie raportu z podejmowanych działań na rzecz zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenia skuteczności ochrony ofiar przemocy
w rodzinie w Ostrołęce w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Ostrołęce na lata 2017 – 2023,
a) wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) rozpatrzenie wniosku komisji,
c) dyskusja,
d) przyjęcie raportu.

26. Rozpatrzenie sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Ostrołęce za rok 2017,
a) wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) rozpatrzenie wniosku komisji,
c) dyskusja,
d) przyjęcie sprawozdania.

27. Rozpatrzenie informacji z realizacji uchwały Nr 121/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny
i rozwoju pieczy zastępczej w mieście Ostrołęka na lata 2016 – 2018”,
a) wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) rozpatrzenie wniosku komisji,
c) dyskusja,
d) przyjęcie informacji.

28. Rozpatrzenie „Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce za 2017 rok oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej”,
a) wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) rozpatrzenie wniosku komisji,
c) dyskusja,
d) przyjęcie sprawozdania.

29. Przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Ostrołęki za okres od 1 do 31 maja 2018 roku.
30. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach udzielonych przez Prezydenta Miasta.
31. Oświadczenia radnych.
32. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.
a) przyjęcie harmonogramu posiedzeń Rady Miasta Ostrołęki w II półroczu 2018 roku
33. Zakończenie obrad LXVI sesji Rady Miasta Ostrołęki.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
grudzień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13  14  15  16 dk17 dk18  19
dk20  21  22  23  24  25  26
dk27  28  29  30 dk31  1  2
×