zdjecie 1675
zdjecie 1675
2017-10-20T20:29:00+02:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce

REKLAMA
Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
REKLAMA
1
0
2

Starosta Ostrołęcki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce. Ogłoszenie dotyczy stanowiska Głównego Księgowego na pełen etat.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna spełniać następujące wymagania:

1. Wymagania niezbędne:

1) Spełnienie jednego z poniższych warunków, zgodnie z ustawą o finansach

publicznych:

a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 lata praktyki w księgowości,

b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6 lat praktyki w księgowości,

c) jest się wpisanym do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego powadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów,

2) Obywatelstwo polskie,

3) Nieposzlakowana opinia,

4) Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,

5) Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

1) Doświadczenie w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowej w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych - preferowane będzie przynajmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego jednostki budżetowej,

2) Znajomość przepisów z zakresu:

a) finansów publicznych,

b) rachunkowości budżetowej,

c) samorządu terytorialnego

d) dochodów jednostek samorządu terytorialnego,

e) odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

f) podatków, płac oraz ubezpieczeń społecznych,

3) Znajomość rozliczania projektów unijnych,

4) Umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows XP, Exel, programu finansowo-księgowego i innych),

5) Umiejętność analitycznego myślenia,

6) Umiejętność kierowania zespołem

7) Dyspozycyjność, rzetelność i odpowiedzialność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Nadzór nad prowadzeniem rachunkowości jednostki,

2) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3) Dokonywanie wstępnej kontroli:

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

4) Dekretowanie i sprawdzanie pod względem formalno - rachunkowym i finansowym dokumentów księgowych,

5) Opracowywanie projektów zmian przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości oraz obiegu i kontroli dokumentów finansowych,

6) Dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego jednostki,

7) Sporządzanie sprawozdań finansowych Starostwa Powiatowego,

8) Sporządzanie bilansu rocznego Starostwa Powiatowego i Powiatu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki,

9) Sporządzanie skonsolidowanego bilansu Powiatu,

10)Nadzorowanie przebiegu prac związanych z inwentaryzacją mienia jednostki oraz rozliczenie jej wyników.

4. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu wrześniu 2017 r., wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

5. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys - CV,

2) List motywacyjny,

3) Ksero dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

4) Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń potwierdzających posiadanie praktyki w zakresie księgowości,

5) Ksero innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

6) Kwestionariusz osobowy wg wzoru - załącznik Nr 1 do ogłoszenia,

7) Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, wg wzoru - załącznik Nr 2 do ogłoszenia,

8) Oświadczenie kandydata o korzystaniu kandydata z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych wg wzoru - załącznik Nr 3 do ogłoszenia.

6. Inne dokumenty i oświadczenia:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku

kandydatek/kandydatów zamierzających skorzystać z piensteństwa w

zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych

kandydatek/kandydatów.

7. Inne informacje:

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r., o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

Dokumenty w zamkniętej kopercie z podaniem: imienia i nazwiska kandydata, adresu do korespondencji, numeru telefonu komórkowego z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego Starostwa Powiatowego w Ostrołęce” należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, pokój nr 25 (II piętro), w godz. od 8:00 do 16:00 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, Pl. Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka, w terminie do dnia 15 listopada 2017 r., do godziny 14:00 włącznie (za datę dostarczenia uważa się datę wpływu do Starostwa Powiatowego).

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, z wyłączeniem osób, których oferty zostały odrzucone.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Starostę Ostrołęckiego.

Lista kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu oraz informacja o jego wynikach, podane zostaną do publicznej wiadomości: w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa (BlP.powiatostrolecki.pl) oraz na tablicy informacyjnej w budynku przy Placu Gen. J. Bema 5.


ZOBACZ PEŁNĄ TREŚĆ OGŁOSZENIA

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~XP , 09:26 21-10-2017,   -
Windows XP? No nieźle
odpowiedz   •   oceń :  
~Ghkkg , 00:00 22-10-2017,   100%
Nikt normalny nawet chyba nie przeczyta tej oferty
odpowiedz   •   oceń :  
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
marzec 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4  5  6 dk7
dk8  9  10  11  12  13  14
dk15  16  17  18  19  20  21
dk22  23  24  25  26  27  28
dk29  30  31  1  2  3  4
×