2013-05-08T08:27:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Poseł Zieliński do ministra Nowaka: Co dalej z linią kolejową Ostrołęka - Łapy?

REKLAMA
for. sxc.hu
REKLAMA

Kolejni posłowie pytają o losy linii kolejowej nr 36 Ostrołęka-Śniadowo-Łapy. Tym razem interpelację w tej sprawie do ministra Sławomira Nowaka złożył Jarosław Zieliński z PiS. W skierowanej 29 kwietnia do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej interpelacji Zieliński pyta o plany wyłączenia z ruchu części linii kolejowych na terenie województwa podlaskiego, a w szczególności linii nr 36 Ostrołęka-Śniadowo-Łapy i linii nr 49 Śniadowo-Łomża.

Poniżej treść interpolacji posła Jarosława Zielińskiego
Interpelacja poselska w sprawie zamiaru wyłączenia z ruchu części linii kolejowych na terenie województwa podlaskiego, a w szczególności linii nr 36 Ostrołęka - Sniadowo - Łapy i linii nr 49 Śniadowo - Lomża.

Przygotowana przez Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lista linii kolejowych, które w grudniu 2013 roku mają zostać wyłączone z eksploatacji przewidywała w skali kraju zamknięcie blisko 100 odcinków, w tym 3 zlokalizowanych w województwie podlaskim. Jak wspominałem w swojej wcześniejszej interpelacji poselskiej z dnia 21 stycznia 2013 roku skierowanej do Pana Ministra, oznaczałoby to wyłączenie z użytkowania blisko 4 tysięcy kilometrów linii kolejowych w całym kraju. Sytuacja kolei na Podlasiu od kilku lat nie ulega poprawie - ograniczane są środki na modernizację i bieżącą obsługę, co przekłada się na zmniejszenie częstotliwości i jakości świadczonych przez PKP usług. Zaniedbania te odczuwają najbardziej mieszkańcy, którym w wyniku ewentualnego wyłączenia z ruchu powyższych linii kolejowych odbiera się możliwość podróżowania jednym ze środków transportu zbiorowego. Ograniczanie wydatków na kolej i redukcja sieci linii kolejowych stawia również pod wielkim znakiem zapytania dalszy rozwój regionu, który jest mocno skorelowany z infrastrukturą komunikacyjną.

Sytuacja gospodarcza i społeczna województwa podlaskiego od lat należy do najtrudniejszych w kraju, na co znaczny wpływ ma brak rozbudowanej i zmodernizowanej sieci drogowo-kolejowej. Jest oczywiste, że rozwój gospodarczy regionu i kraju wymaga stworzenia nowoczesnej i efektywnej sieci komunikacyjnej zdolnej obsłużyć rosnące natężenie ruchu oraz umożliwić sprawny transport ludzi i towarów. Obecny stan sieci dróg i linii kolejowych w Polsce wciąż znacząco odbiega od standardów europejskich, które w dalszym ciągu są dla nas niedoścignionym wzorem. Pod osłoną poszukiwania oszczędności oraz braku środków rezygnuje się z modernizacji i budowy dróg, a ostatnio zamierza się również likwidować strategiczne dla województwa linie kolejowe. Budzi to zrozumiały niepokój samorządów lokalnych i mieszkańców, którzy wyrażają swój zdecydowany sprzeciw wobec zamiarów Zarządu PKP PŁK. W tej sprawie 16 lutego 2013 roku w Czeremsze zebrało się Walne Zgromadzenie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Przyjazny Transport" podejmując uchwały wyrażające sprzeciw wobec tego szkodliwego planu, który pozbawi województwo podlaskie części infrastruktury kolejowej. W ostatnim czasie dwukrotnie został zorganizowany w Białymstoku protest kolejowych związków zawodowych przeciwko rujnowaniu kolei w regionie.

W województwie podlaskim PKP PŁK S.A. powzięła zamiar wyłączenia z ruchu następujące linii kol ej owych: nr 36 Ostrołęka-Sniadowo-Łapy, linia nr 49 Sniadowo-Łomża oraz nr 40 Sokółka-Augustów-Suwałki. Dwie z tych linii położone są na terenie powiatu łomżyńskiego, który w wyniku tych szkodliwych zamierzeń ucierpi najbardziej. Odcinki te są z punktu widzenia mieszkańców, turystów i lokalnych przedsiębiorców niezwykle ważne i determinują dalszy rozwój miast oraz miejscowości położonych wzdłuż ich trasy. Zwłaszcza Łomża, będąca trzecim co do wielkości miastem w województwie podlaskim, utraci w wyniku tych redukcji możliwość komunikacji kolejowej z resztą kraju i regionu. Wpłynie to negatywnie na rozwój i napływ inwestorów do tworzonej łomżyńskiej podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która bez komunikacji kolejowej straci na atrakcyjności. Ewentualne wyłączenie z ruchu powyższych linii kolejowych będzie ciosem wymierzonym w mieszkańców i lokalną przedsiębiorczość, która opiera swą działalność na dostawach realizowanych w oparciu o transport kolejowy.

Szczególnie dotkliwie skutki ograniczania środków na modernizację i utrzymanie linii kolejowych odczuwają mniejsze miasta w regionie oraz ośrodki turystyczne i uzdrowiskowe, które bez sprawnej i zdywersyfikowanej komunikacji nie będą w stanie przyciągnąć do siebie potencjalnych inwestorów, turystów i kuracjuszy. W swych poprzednich wystąpieniach kierowanych do Prezesa Rady Ministrów i Pana Ministra zwracałem wielokrotnie uwagę na potrzebę utrzymania infrastruktury kolejowej na odpowiednim poziomie, ponieważ dla województwa podlaskiego ma ona ogromne znaczenie gospodarcze, gdyż często to właśnie dogodne rozwiązania komunikacyjne decydują o napływie potencjalnych inwestorów. Argumenty przemawiające za pozostawieniem przeznaczonych do likwidacji linii kolejowych przedłożyłem Panu Ministrowi w swym poprzednim wystąpieniu z 21 stycznia 2013 roku, w którym wskazałem na ścisłe powiązanie kolei z rozwojem miast i lokalnej 2 przedsiębiorczości w województwie podlaskim.

Ograniczanie wydatków na modernizację i obsługę linii kolejowych przez PKP i samorząd województwa podlaskiego doprowadziło do pogorszenia ich stanu technicznego, co negatywnie wpływa na bezpieczeństwo oraz częstotliwość i jakość usług transportowych świadczonych przez Polskie Koleje Państwowe. Taka sytuacja przyczynia się do spowolnienia rozwoju całego województwa i pogłębiania zapóźnień cywilizacyjnych względem reszty kraju. Pogarszający się z roku na rok stan techniczny infrastruktury kolejowej w województwie podlaskim zwiększa ryzyko wypadków i katastrof kolejowych, które obecnie w Polsce zdarzają się coraz częściej. W związku z tym samorządy lokalne obawiają się o bezpieczeństwo transportu kolejowego na odcinkach przez nie administrowanych. Sytuacja taka dotyczy powiatu hajnowskiego, przez który przebiega tranzyt kolejowy materiałów niebezpiecznych ze wschodu na zachód Europy. Na terenie powiatu mieści się kolejowe towarowe przejście graniczne w Siemianówce, w którym dokonuje się odprawy składów przewożących materiały niebezpieczne przez obszar naszego kraju. Cysterny kolejowe transportujące te materiały trafiają do baz przeładunkowych działających na terenie Gminy Narewka, skąd dalej są dystrybuowane w głąb kraju. Według szacunków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce przez teren województwa podlaskiego rocznie transportuje się około 150 tysięcy ton substancji niebezpiecznych (głównie węglowodorów gazowych, propanu, butanu oraz żółtego fosforu). Uzyskanie dokładnych danych jest w tym wypadku niemożliwe, gdyż transport tego typu towarów objęty jest tajemnicą. Przewóz takiego ładunku wymaga zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa w celu zminimalizowania ryzyka katastrofy kolejowej, która mogłaby doprowadzić do zagrożenia życia i zdrowia ludzi, skażenia terenu oraz zanieczyszczenia wód gruntowych i całego środowiska. Priorytetem w tym przypadku jest dbałość o stan techniczny torowiska, które w większości decyduje o bezpiecznym przejeździe pociągu. Z dostępnych mi informacji wynika, że środki na ten cel są systematycznie ograniczane, co z pewnością przyczynia się do postępującej degradacji trakcji kolejowej.

23 kwietnia 2013 roku podczas posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Białymstoku przedstawiciel kierownictwa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zadeklarował, że na terenie województwa podlaskiego nie zostanie zlikwidowana żadna linia kolejowa. Deklaracja ta pokrywa się z komunikatem opublikowanym wcześniej na stronie internetowej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.12 kwietnia 2013 roku. Z jego treści wynika, że Zarząd Spółki po konsultacjach z przewoźnikami, samorządami oraz środowiskami gospodarczymi wycofał się ze swych wcześniejszych zamiarów wyłączenia z ruchu linii nr 36 Ostrołęka - Śniadowo - Łapy i linii nr 49 Śniadowo - Łomża. Pomimo tych deklaracji
zwracam się do Pana Ministra o ostateczne ich potwierdzenie i zagwarantowanie, że w najbliższej przyszłości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie powróci do tych szkodliwych zamiarów, które godzą w mieszkańców i dalszy rozwój województwa
podlaskiego.

Wobec powyższego – działając na podstawie art. 14 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73, poz. 350, z późń. zm.) – uprzejmie proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

Czy zostaną utrzymane i będą nadal funkcjonowały linie kolejowe nr 36 Ostrołęka - Śniadowo - Łapy, nr 49 Śniadowo - Łomża i nr 40 Sokółka - Augustów - Suwałki?

Z wyrazami szacunku
Jarosław Zieliński

REKLAMA
Zobacz również
Kalnedarz imprez
maj 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  1  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17
18  19  20  21  22  23  24
25  26  27  28  29  30  31
Dzisiaj:
Brak wydarzeń