zdjecie 3328
zdjecie 3328
2021-07-19T18:16:37+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka, NASZ NEWS

Sąd odrzucił skargę Łukasza Kulika na uchwałę rady miasta. Zdecydował... brak opłaty

REKLAMA
fot. pexelsfot. pexels
REKLAMA
9
3
40

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 25 czerwca 2021 r. rozpoznał skargę Łukasza Kulika na uchwałę rady miasta Ostrołęki w przedmiocie nieudzielenia prezydentowi Ostrołęki wotum zaufania. Sąd odrzucił skargę, a powodem takiej decyzji był fakt, że... Kulik nie uiścił należnej opłaty sądowej.

Skarga na uchwałę

W 2020 roku na absolutoryjnej sesji rady miasta prezydent Łukasz Kulik nie uzyskał wotum zaufania rady miasta. Za udzieleniem wotum głosowało tylko 4 radnych z proprezydenckiego klubu Ostrołęka dla Wszystkich, przeciw było pozostałych 18 radnych - z Naszej Ostrołęki, Bezpartyjnego Miasta, Koalicji Obywatelskiej oraz PiS. Na tej samej sesji radni nie udzielili też Kulikowi absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok, lecz ta uchwała została unieważniona przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Prezydent Łukasz Kulik nie zgadzał się z decyzją zdecydowanej większości radnych o nieudzeleniu wotum. Napisał skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Przedmiotowej uchwale zarzucam, że została wydana z rażącym naruszenem przepisów prawa, tj. art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym poprzez podjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia Prezydentowi Miasta Ostrołęki votum zaufania bez uzasadnienia

- napisał Kulik w skardze do WSA, występując jako osoba prywatna - z prywatnym adresem do korespondencji. Sprawa znalazła już swój finał, dość nieoczekiwany. Skarga została odrzucona.

Zdecydował brak opłaty

Zgodnie z Art. 230. § 1 Ustawy "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi", od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Kolejny artykuł mówi, że "wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W innych sprawach pobiera się wpis stały."

Wpis stały w przypadku skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej lub skarg na akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż akty prawa miejscowego, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej wynosi 300 zł.

W uzasadnieniu sąd podkreślił, że Łukasz Kulik wniósł skargę do WSA, ale wewano go do uiszczenia wpisu od ww. skargi w terminie 7 dni.

Adresowana do skarżącego przesyłka została zwrócona z adnotacją: nie podjęto w terminie. Wobec powyższego 16 kwietnia 2021 r. wydane zostało zarządzenie o ponownym przesłaniu do skarżącego wezwania do uiszczenia wpisu. Przesłane ponowne wezwanie ostało doręczone skarżącemu w dniu 11 czerwca 2021 r. Skarżący nie uiścił wymaganego wpisu

- napisano w uzasadnieniu.

WSA zwrócił uwagę, że sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata. Skarga, od której pomimo wezwania nie zostł uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

- Przechodząc na grunt niniejszej sprawy, stwierdzić należy, że skarżący nie wykonał w zakreślonym do tego terminie wezwania sądu, nie uiścił należnego wpisu sądowego. Skarżący nie uzupełnił braku formalnego skargi, pomimo prawidłowo doręczonego wezwania wraz z pouczeniem o skutkach jego niewykonania w zakreślonym terminie. Wobec nieuiszczenia wpisu od skargi, podlega ona odrzuceniu - poinformowano w uzasadnieniu postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

REKLAMA
zdjecie 3328

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
wrzesień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30  1  2  3
×