zdjecie 5794
zdjecie 5794
2013-06-12T22:53:02+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Absolutorium dla Kotowskiego: Radni rozliczą prezydenta Ostrołęki

REKLAMA
Prezydent Ostrołęki, Janusz Kotowski/fot. eOstrołęka.plPrezydent Ostrołęki, Janusz Kotowski/fot. eOstrołęka.pl
REKLAMA

Podczas najbliższej sesji Rady Miasta radni zdecydują m.in. o udzieleniu absolutorium i rozliczą prezydenta Ostrołęki z wykonania budżetu z 2012 roku. Zobacz porządek obrad XLV sesji Rady Miasta Ostrołęki.

W porządku obrad najbliższej XLV sesji Rady Miasta, która odbędzie się w piątek, 14 czerwca najważniejszym punktem będzie przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ostrołęki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012 oraz powiązany z nim projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu dla prezydenta Janusza Kotowskiego.

Podczas sesji radni zdecydują także m.in. o zmianie obowiązującego obecnie planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu „Hallera”, nadaniu imienia dwóm przedszkolom miejskim, przyjęciu statutu V Liceum Ogólnokształcącemu, utworzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy.

Poniżej szczegółowy program XLV sesji Rady Miasta, która rozpocznie się o godzinie 9:00.

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.

4. Przyjęcie protokołu XLII, XLIII i XLIV sesji Rady Miasta Ostrołęki
(protokoły do wglądu w Wydziale Organizacji i Obsługi Rady Miasta, pok. 106).

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Miasta Ostrołęki wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2012 rok,
a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego
przez Prezydenta Miasta Ostrołęki sprawozdania z wykonania budżetu miasta
za 2012 rok,
b) zapoznanie się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu miasta Ostrołęki,
sprawozdaniami rocznymi z wykonania planów finansowych samorządowych
instytucji kultury oraz informacją o stanie mienia komunalnego za 2012 r.,
c) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Miasta Ostrołęki za rok 2012,
d) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rewizyjnej,
e) opinia Komisji:
Budżetu i Finansów,
Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
Oświaty,
Sportu i Turystyki,
Kultury Narodowej i Promocji,
Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
f) opinia Samorządów Osiedlowych,
g) rozpatrzenie sprawozdań, opinii komisji oraz opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej, a także opinii Samorządów Osiedlowych,
h) dyskusja,
i) podjęcie uchwały.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia
Prezydentowi Miasta Ostrołęki absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta
Ostrołęki za 2012 rok,
a) przedstawienie wniosku i sprawozdania Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium Prezydentowi Miasta Ostrołęki z tytułu wykonania budżetu miasta
Ostrołęki za 2012 rok,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku
sporządzonego przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Ostrołęki
w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ostrołęki za 2012 rok,
c) opinia Komisji:
Budżetu i Finansów,
Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
Oświaty,
Sportu i Turystyki,
Kultury Narodowej i Promocji,
Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
d) opinia Samorządów Osiedlowych,
e) rozpatrzenie sprawozdania, opinii komisji oraz opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej, a także opinii Samorządów Osiedlowych,
f) dyskusja,
g) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Ostrołęki.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniająca uchwałę
w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Ostrołęki,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury
Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniająca uchwałę
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury
Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie utworzenia
jednostki budżetowej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrołęce
i nadania statutu,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) opinia Komisji:
Budżetu i Finansów,
Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zamiany
nieruchomości gruntowych,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury
Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyrażenia zgody
na odstąpienie od żądania bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
w budynku stanowiącym własność Miasta Ostrołęki,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury
Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji:
Budżetu i Finansów,
Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia nazwy
ulicy w mieście Ostrołęka (dot. ul. Czesława Niemena),
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Kultury Narodowej i Promocji,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie nadania imienia
Przedszkolu Miejskiemu Nr 17 w Ostrołęce przy ul. Marii Konopnickiej 6,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie nadania imienia
Przedszkolu Miejskiemu Nr 7 w Ostrołęce przy ul. Doktora Józefa Psarskiego 24,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie nadania Statutu
V Liceum Ogólnokształcącemu w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie odmowy
dokonania zmiany uchwały,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu
„Hallera” w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury
Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie nadania statutu
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie podniesienia
wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego
w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) opinia Komisji:
Budżetu i Finansów,
Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Ostrołęckiego Centrum Kultury za rok 2012,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Kultury Narodowej i Promocji,
b) opinia Komisji:
Budżetu i Finansów,
Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce za rok 2012,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Kultury Narodowej i Promocji,
b) opinia Komisji:
Budżetu i Finansów,
Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniająca uchwałę
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2026,
a)wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b)opinia Komisji:
Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c)rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)dyskusja,
e)podjęcie uchwały.

23. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2013 r.,
a)wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji:
Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)dyskusja,
e)podjęcie uchwały.

24. Rozpatrzenie sprawozdania Prezydenta Miasta Ostrołęki z realizacji „Programu
współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2012 rok”,
a) wniosek Komisji:
Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
Kultury Narodowej i Promocji,
Sportu i Turystyki,
b) rozpatrzenie wniosków komisji,
c) dyskusja,
d) przyjęcie sprawozdania.

25. Rozpatrzenie informacji o zamówieniach publicznych udzielonych przez Miasto
Ostrołęka w 2012 roku,
a) wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony
Środowiska,
b) rozpatrzenie wniosku komisji,
c) dyskusja,
d) przyjęcie informacji.

26. Rozpatrzenie informacji z realizacji zadań określonych w ustawie
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.) za 2012 rok,
a) wniosek Komisji:
Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
Oświaty,
b) rozpatrzenie wniosków komisji,
c) dyskusja,
d) przyjęcie informacji.

27. Rozpatrzenie informacji dotyczącej oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2012
gminy Miasta Ostrołęka,
a) wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) rozpatrzenie wniosku komisji,
c) dyskusja,
d) przyjęcie informacji.

28. Rozpatrzenie sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy
zastępczej w Ostrołęce za 2012 rok,
a) wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) rozpatrzenie wniosku komisji,
c) dyskusja,
d) przyjęcie sprawozdania.

29. Rozpatrzenie informacji z realizacji działań zmierzających do poprawy warunków
życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki w okresie
od 5 września do 31 grudnia 2012 roku,
a) wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) rozpatrzenie wniosku komisji,
c) dyskusja,
d) przyjęcie informacji.

30. Rozpatrzenie „Raportu z podejmowanych działań na rzecz zmniejszenia skali
zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenia skuteczności ochrony ofiar
przemocy w rodzinie w Ostrołęce za 2012 rok”,
a) wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) opinia samorządów osiedlowych,
c) rozpatrzenie wniosku komisji i opinii samorządów osiedlowych,
d) dyskusja,
e) przyjęcie raportu.

31. Rozpatrzenie raportu z wykonania w 2012 roku Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w Ostrołęce na lata 2011 - 2016
a) wniosek Komisji:
Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
Oświaty,
b) rozpatrzenie wniosków komisji,
c) dyskusja,
d) przyjęcie raportu.

32. Rozpatrzenie sprawozdania Straży Miejskiej w Ostrołęce z zakresu realizacji zadań
ustawowych za rok 2012,
a) wniosek Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
b) rozpatrzenie wniosku komisji,
c) dyskusja,
d) przyjęcie sprawozdania.

33. Przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Ostrołęki za okres
od 1 marca do 31 marca 2013 roku.

34. Przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Ostrołęki za okres
od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2013 roku.

35. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach udzielonych przez
Prezydenta Miasta.

36. Oświadczenia Radnych.

37. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki
a) przyjęcie stanowiska w sprawie skargi na działalność Przewodniczącego Rady
Osiedla Dzieci Polskich,
b) przyjęcie stanowiska w sprawie skargi na działalność Przewodniczącego Rady
Osiedla Leśne,
c) przyjęcie harmonogramu posiedzeń Rady Miasta Ostrołęki na II półrocze 2013 r.,
d) sprawy inne.

38. Sprawy różne:
a) zapoznanie się z wnioskiem radnego M. Popielarza,
b) zapoznanie się z postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
c) inne.

39. Zakończenie obrad XLV sesji Rady Miasta Ostrołęki.

REKLAMA
Kalendarz imprez
grudzień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13  14  15  16 dk17 dk18  19
dk20  21  22  23  24  25  26
dk27  28  29  30 dk31  1  2
×