2013-02-22T08:30:00+01:00 eOstroleka.pl
Region,

Klub Radnych SLD o Kolegiach Nauczycielskich: "Ustawodawca przewiduje inne możliwości"

REKLAMA
fot. mazovia.eufot. mazovia.eu
REKLAMA

Klub Radnych SLD Sejmiku Województwa Mazowieckiego przedstawił swoje stanowisko w sprawie zlikwidowanych Kolegiów Nauczycielskich na Mazowszu.

Zmiana przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym z 5 listopada 2009 r. (Dz.U. Nr 202, poz.1553) wprowadziła przepis, iż zawarte przez organy prowadzące kolegia porozumienia z uczelniami z dniem  30 września 2015 r. tracą moc w zakresie, w jakim umożliwiają one absolwentowi, po zdaniu egzaminu dyplomowego, ubieganie się o dopuszczenie do egzaminu w uczelni oraz uzyskanie tytułu zawodowego licencjata.

zdjecie 300
W zawiązku z powyższym Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli przedłożył Radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego projekty uchwał likwidujących Kolegia Nauczycielskie w Warszawie, Radomiu, Siedlcach, Ostrołęce oraz Ciechanowie.

Klub Radnych SLD Sejmiku Województwa Mazowieckiego zwraca uwagę na to, iż Kolegia, które mają być zlikwidowane to:
Radni SLD wskazują, iż pomimo ustawowej regulacji związanej z likwidacją Kolegiów Nauczycielskich, ustawodawca przewiduje inne możliwości.

- Rozwiązanie proponowane przez Zarząd Województwa jest oczywiście zgodne z prawem i jest dostosowaniem do ustawy. Niemniej Ustawa daje inne możliwości dla Kolegiów Nauczycielskich. Warto się nad nimi pochylić i nie tak raptownie decydować o przyszłości Kolegiów. Kolegia Nauczycielskie są potrzebne. Co więcej, nie są deficytowe i za sam 2012 r. zysk z tytułu ich działalności to ponad 1 mln 200 tyś zł. - mówi Grzegorz Pietruczuk Przewodniczący Klubu Radych SLD.

Zgodnie z art. 261a ust. 1 Ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 202, poz. 1553) minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może, w drodze rozporządzenia, na wniosek organu prowadzącego:
1) przekształcić publiczną szkołę pomaturalną, zakład kształcenia nauczycieli albo kolegium pracowników służb społecznych w publiczną uczelnię zawodową,
2) włączyć publiczną szkołę pomaturalną, zakład kształcenia nauczycieli lub kolegium pracowników służb społecznych do uczelni publicznej po uzyskaniu zgody senatu tej uczelni,
3) połączyć publiczną szkołę pomaturalną, zakład kształcenia nauczycieli lub kolegium pracowników służb społecznych w publiczną uczelnię zawodową
Klub Radnych SLD Sejmiku Województwa Mazowieckiego apeluje do Zarządu Województwa o debatę na temat przyszłości Kolegiów Nauczycielskich oraz możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań.  

Podstawa prawna na którą powołuje się Zarząd Województwa Mazowieckiego:
§ 22. 1. Organ prowadzący może zlikwidować kolegium, specjalność lub system kształcenia z końcem roku szkolnego. Organ prowadzący jest obowiązany co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić słuchaczy, właściwego kuratora oświaty oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o zamiarze likwidacji.
2. Jednostka samorządu terytorialnego może zlikwidować kolegium, specjalność lub system kształcenia po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
3. W przypadku kolegium publicznego likwidacja kolegium, specjalności lub systemu kształcenia może polegać na:
1) likwidacji odpowiednio: kolegium, specjalności lub systemu kształcenia, po zapewnieniu słuchaczom możliwości kontynuowania nauki, albo
2) zaprzestaniu rekrutacji na pierwszy rok i likwidacji odpowiednio: kolegium, specjalności lub systemu kształcenia, po zakończeniu przez słuchaczy cyklu kształcenia.
4. W przypadku kolegium niepublicznego sposób likwidacji kolegium, specjalności lub systemu kształcenia określa statut kolegium.

REKLAMA
zdjecie 490
Kalendarz imprez
wrzesień 2023
PnWtŚrCzPtSoNd
 28  29  30  31 dk1 dk2 dk3
dk4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9 dk10
dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16 dk17
dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23 dk24
dk25 dk26 dk27 dk28 dk29 dk30  1
Dzisiaj:
Koncerty
Imprezy, Bale, Dancingi
Wydarzenia
Sport
Kino JANTAR
Kino HELIOS w Łomży
×