2017-06-30T14:40:58+02:00 eOstroleka.pl
Region,

Łomżyński prezydent otrzymał absolutorium

REKLAMA
fot. lomza.pl
REKLAMA
1
0
0
Rada Miejska Łomży zatwierdziła sprawozdanie finansowe za 2016 rok i udzieliła absolutorium prezydentowi Mariuszowi Chrzanowskiego. W kwestii sprawozdania finansowego za jego przyjęciem głosowało 16 radnych, 1 był przeciw, zaś 6 wstrzymało się od głosu, natomiast w sprawie udzielenia absolutorium również 16 radnych było za jego udzieleniem, 4 przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu.

- Realizacja budżetu Miasta Łomża w 2016 r. przebiegała zgodnie  z planem. Dochody ogółem zrealizowano w 99,47%, natomiast wydatki ogółem w 95,58% - mówił prezydent Mariusz Chrzanowski podkreślając, że wykonanie budżetu za 2016 rok, po raz pierwszy od wielu lat zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie  1.770.937,96 zł.

Prezydent informował również, że planowane dochody bieżące zrealizowano w 100,88% i stanowią one 95,36% wykonanych dochodów ogółem, natomiast planowane wydatki bieżące zrealizowano w 97,4% i stanowią 84,61% wykonanych wydatków ogółem. W stosunku do 2015 r. ogólne wykonanie dochodów zwiększyło się o 58.285.523,49 zł, w tym wykonanie dochodów bieżących wzrosło o 54.016.992,10 zł, a majątkowych o 4.268.531,39 zł. Natomiast planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 86,69% i stanowią 15,39% wykonanych wydatków ogółem. - W trakcie roku budżetowego wydatki majątkowe zwiększono o około 4 mln zł, głównie na inwestycje drogowe – mówił Mariusz Chrzanowski.  W porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku, wydatki majątkowe wykonano  na poziomie wyższym o 10.403.322,64zł, tj. o 26,63%.

Na sesji Rady Miejskiej Prezydent Łomży poinformował również, że najwyższe nakłady inwestycyjne w 2016 roku poniesiono na:
1)  budowę/przebudowę dróg/ulic, na które wydatkowano  ok 26 mln. zł,
- Przebudowa układu komunikacyjnego w Łomży (ul. Szosa Zambrowska) – 2,7 mln.
- Przebudowa ul. Zawadzkiej – 3,6 mln (w tym niewygasające – 2,5 mln)
- Budowa kanalizacji deszczowej od ul Przykoszarowej do ul. Zawady Przedmieście – 4 mln 287 tys.
- Budowa terenów przy ul. Żabiej – 1 mln 212 tys.
- Budowa ul. Podleśnie, Ptasiej i Stawowej – 1 mln 283 tys.
- Budowa ul. Wiosennej – 3 mln 380 tys.
- Budowa i przebudowa parkingów – 789 tys.
- Modernizacja chodników – 1 mln 371 tys.
- Przebudowa ul. Kopernika – 1 mln 250 tys.
- Przebudowa ul. Krzywe Koło – 1 mln 503 ty.
- Przebudowa ul. Studenckiej – 1 mln 188 tys.
2) na poprawę infrastruktury oświatowej, pond 9 mln. zł
- Modernizacja SP nr 9 – 1 mln 088 tys.
- Modernizacja SP nr 10 – 1 mln. 206 tys.
- Termomodernizacja PP Nr 1, PP nr 4 i PP Nr 8 – 2 mln 086 tys.
- Modernizacja pionu kuchennego PP Nr 10 – 757 tys.
- Modernizacja II piętra w PG Nr 1 – 375 tys.
- Budowa boiska ZSMiO oraz ZSWiO – 1 mln 457 tys.
3) na gospodarkę mieszkaniową ogółem ponad 8 mln. zł.
- Zakupy inwestycyjne MPGKiM – 1 mln. 336 tys.
- Zakup gruntów – 857 tys.
- Budowa budynku socjalnego – 4 mln 083 tys.
- Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych – 455 tys.
- Zakup nieruchomości na ul. Wesołej – 1 mln 220 tys.
Znaczące wydatki poniesiono również  na:
1) realizację inwestycji w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, tj. „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego - 2 mln 212 tys. zł,
2) na realizację inwestycji z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydano ok 1,5 mln. zł, min na oświetlenie przejść dla pieszych – 126 tys.; modernizacje oświetlenia miasta – 503 tyś; budowę szalety na Pl. Niepodległości – 158 tys. oraz Rozbudowę cmentarza przy ul. Przykoszarowej  - 321 tys.
3) w dziedzinie pomocy społecznej na zadania inwestycyjne wydatkowano prawie 1 mln. zł na osuszanie murów w budynku DPS oraz modernizacje budynku przy ul. MC Skłodowskiej 5.
- W 2016 roku realizowano ogółem 139 zadań inwestycyjnych, z czego 32, głównie dokumentacje projektowe, są kontynuowane w bieżącym roku, w ramach wydatków niewygasających. Ilość realizowanych zadań w 2016 roku jest prawie dwukrotnie większa niż miało to miejsce w latach wcześniejszych – mówił Prezydent, dla porównania informując, że w 2012 r. realizowanych było 67 zadań, w 2013 r. – 80, w 2014 r. – 83, a w 2015 r. 110 zadań.

Nadwyżka operacyjna (tj. dochody bieżące – wydatki bieżące) na koniec 2016 roku, wyniosła 36.252.808,73 zł i jest najwyższą jaką miasto uzyskało od wielu lat. - Zatem została zachowana relacja, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych. W stosunku  do analogicznego okresu roku ubiegłego, nastąpił wzrost nadwyżki operacyjnej, aż o 93,06% - mówił Prezydent Mariusz Chrzanowski zaznaczając, że na koniec okresu sprawozdawczego Miasto nie posiada zobowiązań wymagalnych.  

Prezydent poinformował również, że w 2016 roku Miasto Łomża dokonało spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w kwocie ogółem 7.329.155,30 zł, natomiast zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 9.999.155,30 zł, z czego 2.670.000 zł zostało przeznaczone na finansowanie wydatków inwestycyjnych, a pozostała kwota na spłatę wcześniejszego zadłużenia. Na dzień 31 grudnia 2016 roku kwota długu Miasta  z tytułu kredytów wynosi 118.203.601,97 zł i stanowi 36,57% wykonanych dochodów ogółem. Zadłużenie Miasta w stosunku do 2015 roku wzrosło o 2.670.000 zł, czyli stosunkowo o najniższą kwotę  na przestrzeni ostatnich kilku lat.
- Na zakończenie należy stwierdzić, iż założenia polityki społeczno -gospodarczej i finansowej Miasta Łomża na 2016 rok zrealizowano we wszystkich obszarach tematycznych. Wszystkie zadania, ustawowo nałożone na Miasto były realizowane w sposób racjonalny
i oszczędny. Wskaźniki uległy znacznej poprawie  w stosunku do roku ubiegłego, a zatem sytuacja budżetu miasta jest  jak najbardziej stabilna – informował radnych w swoim wystąpieniu Prezydent Mariusz Chrzanowski.

Po głosowaniu podziękował za jego wynik podkreślając, że mobilizuje on go do dalszej pracy.  Nie ukrywał, że głosy przeciwne nie były dla niego zaskoczeniem, ale w jego ocenie głosowanie tych radnych nie odnosiło się do wykonania budżetu.

źródło: lomza.pl

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Zobacz również
Kalnedarz imprez
luty 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31 1 2
 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  1
Dzisiaj:
Sport
Kino JANTAR