2015-12-07T15:00:00+01:00 eOstroleka.pl 10 0 -
Ostrołęka,

Ostrołęka: Rozmawiali o wojewódzkim planie gospodarki odpadami [ZDJĘCIA]

REKLAMA
fot. eOstrołęka.pl
REKLAMA
W piątek, 4 grudnia w ostrołęckiej delegaturze Urzędu Marszałkowskiego odbyło się spotkanie zwiane z przygotowaniem Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 – 2021 z uwzględnieniem lat 2022 – 2027 wraz z Planem Inwestycyjnym.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, jednostek samorządu terytorialnego, zarządzających instalacjami z ostrołęcko-siedleckiego regionu gospodarki odpadami, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Delegatury w Ostrołęce oraz firmy ATMOTERM.

Spotkanie było czwartym z cyklu spotkań podczas których, Departament Środowiska prezentował wyniki prac związanych z przygotowaniem Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 – 2021 z uwzględnieniem lat 2022 – 2027 wraz z Planem Inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego. Jego celem było zapoznanie samorządów terytorialnych, instytucji zajmujących się ochroną środowiska oraz innych podmiotów uczestniczących w systemie zagospodarowania odpadów z głównymi założeniami projektu dokumentu.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)  plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 6 lat. Jednakże, po dokonaniu analiz w krajach członkowskich, Komisja Europejska zaleciła niektórym krajom członkowskim, w tym również Polsce, aktualizację Krajowego Planu Gospodarki Odpadami w terminie wcześniejszym, tj. do 30 czerwca 2016 roku. Wynika to z konieczności spełnienia warunków określonych w Umowie Partnerstwa oraz Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ponadto, Komisja Europejska po przeanalizowaniu wojewódzkich WPGO w 2012 r., postawiła zarzut, że instalacje na terenie naszego kraju są przewymiarowane oraz, że ich liczba jest na tyle duża, że możemy nie otrzymać środków finansowych na realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami. W związku z czym, niezbędne jest wskazanie najważniejszych inwestycji. Ma temu posłużyć dokument, jakim jest Plan Inwestycyjny.

Należy w nim określić infrastrukturę niezbędną do osiągnięcia zgodności z unijnymi dyrektywami 
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym wdrożenia hierarchii sposobów postępowania z odpadami, osiągnięcia wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu oraz ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Należy nadmienić, że warunkiem dopuszczalności finansowania inwestycji, dotyczących odpadów komunalnych, ze środków Unii Europejskiej (POIiŚ oraz RPO) oraz funduszy krajowych (NFOŚiGW, WFOŚiGW) jest ujęcie ich w planie inwestycyjnym. Obecnie projekt Planu został przekazany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego do opiniowania i konsultacji społecznych.
Na spotkaniu przedstawiciele Departamentu Środowiska oraz firmy ATMOTERM zaprezentowali główne założenia WPGO oraz analizę przygotowaną przez wykonawcę planu, firmę ATMOTERM. Przedstawiono symulacje wykonane na podstawie m.in. ankiet gminnych (które przesłały gminy do UMWM), ankiet przedsiębiorców, Sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, zbiorczych zestawień o odpadach.

Zebrane informacje posłużyły opracowaniu nowego podziału województwa na regiony, zweryfikowaniu mocy przerobowych instalacji już istniejących oraz inwestycji koniecznych do realizacji. Z analizy przeprowadzonej przez pracowników Departamentu Środowiska wynika, że ok. 75% odebranych odpadów komunalnych trafia do instalacji RIPOK. Jednakże w regionie ostrołęcko-siedleckim występują gminy, które przekazują do tych instalacji mniej niż 40% odpadów. Środki jakie gminy mogą  pozyskać, posłużą modernizacji tych instalacji. Środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego mogą zostać wykorzystane na inwestycje związane z gospodarką odpadami oraz budowę Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Może to usprawnić selektywną zbiórkę odpadów już u źródła. Region ostrołęcko-siedlecki w skali całego województwa, produkuje najmniejsze ilości odpadów komunalnych.

źródło: mazovia.pl

Zobacz również
Kalnedarz imprez
październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 31  1  2  3