2018-01-04T11:01:27+01:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Podsumowanie roku 2017: Inwestycje drogowe w powiecie ostrołęckim

REKLAMA
fot. eOstroleka.pl
REKLAMA
1
0
2

Dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce miniony rok był wyjątkowo intensywny pod względem realizowanych inwestycji drogowych. Dzięki uzyskanym dofinansowaniom przebudowano wiele kilometrów dróg, powstały liczne ścieżki pieszo-rowerowe, co znacząco wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa w regionie.

 
Poniżej prezentujemy szczegółowe zestawienie realizowanych i zakończonych w 2017 roku projektów drogowych. Część z inwestycji już została zakończona, niektóre z nich realizowane są w cyklu dwuletnim.
 
Rozbudowa Kadzidło – Łyse – Łączki – Etap II
W 2017 roku Powiat Ostrołęcki kontynuował rozbudowę drogi powiatowej Kadzidło – Łyse – Łączki z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.  Wartość robót do wykonania wyniosła 4.445.500,49 zł, w tym środki dotacji z budżetu państwa - 2.222.750 zł. Zadanie zostało wsparte, na podstawie umów partnerskich  środkami gm. Łyse  - 1.563.483 zł oraz  kwotą 5.000 zł przez Zakładu Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych. W ramach inwestycji rozbudowano drogę  o łącznej długości 4855 m. Wykonano  nawierzchnię bitumiczną o szerokości 8 m ze ścieżką rowerową, o długości 4485 m . Zbudowano 562 m  chodników z kostki betonowej.  Przebudowano 4 skrzyżowania oraz 5 przepustów pod koroną drogi. Troszcząc się bezpieczeństwo pieszych, namalowano  3  przejścia dla pieszych z  aktywnym oznakowaniem. Inwestor  wykonał zjazdy indywidualne na posesje. Kompleksowo wymieniono oznakowanie pionowe drogi na znaki odblaskowe wyższej generacji. Wykonawcą robót było PRDM Ostrada   z Ostrołęki.
 
Rozbudowa dróg powiatowych od drogi 53 – Obierwia, od drogi 53 – Obierwia – Chudek – Baranowo
Projekt został zrealizowany przy udziale środków finansowych z Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Wartość projektu wyniosła 5.374.623,83 zł. Inwestycja była dotowana z budżetu państwa - 2.683.494 złotych. Partnerzy projektu, którymi były gminy Lelis i Baranowo wsparły finansowo zadania łączną kwotą  1.347.957 zł.  Przebudowano odcinki o długości 6960 m. Powstała nawierzchnia bitumiczna o szerokości 8 m wraz ze ścieżką rowerową, o długości 5949 m. Inwestor wykonał  9 przepustów pod koroną drogi, obustronnie pobocza o łącznej długości 12450 m oraz zjazdy na posesje i drogi boczne. Powstały 4 zatoki autobusowe. W trosce o bezpieczeństwo pieszych, zamontowano 4 komplety oznakowania aktywnego z zasilaniem solarnym. Wymieniono oznakowanie pionowe oraz wykonano oznakowanie poziome na 4 przejściach dla pieszych wraz z punktowymi elementami odblaskowymi od strony ścieżki rowerowej. Przebudowano 5 skrzyżowań z  innymi drogami. Wykonawcą robót było PRDM Ostrada z Ostrołęki.
 
Golanka – Grale – Nasiadki
Inwestycja realizowana w cyklu dwuletnim 2016/2017.  Przebudowano odcinek o długości 5631 m. Wykonano nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,5 m. Inwestor wykonał ścieżkę rowerową na długości  741 m oraz wymienił oznakowanie pionowe i wykonał oznakowanie poziome nawierzchni. Realizację  projektu wsparły finansowo gmina Lelis, udzielając pomocy finansowej w wysokości 950.000 zł oraz Nadleśnictwo kwotą w wysokości 490.000 zł. Wkład własny Powiatu wynosił 1.114. 658 zł.  Wykonawcą robót było PRDM Ostrada z Ostrołęki.
 
Kadzidło – Szafranki
Inwestycja jest  realizowana w cyklu dwuletnim 2017/2018. W ramach robót zostanie przebudowany odcinek o długości 5849 m. Ponadto  inwestor przebuduje nawierzchnię o szerokości 8 m wraz z poboczem utwardzonym. Zostaną wykonane zjazdy i zatoki autobusowe z chodnikami postojowymi. Właściwe odwodnienie drogi zapewni regulacja rowów oraz przepusty pod zjazdami. Na poprawę bezpieczeństwa ruchu wpłynie wykonanie nowego  oznakowania poziomego drogi wraz z elementami odblaskowymi oraz  wymiana  oznakowanie pionowego.  Wykonawcą robót jest  PRDM Ostrada  z Ostrołęki. Wartość robót  to  3.176.434,56 zł, w tym  dofinansowanie ze środków UE w ramach EFRROW  wyniesie 2.021.164,00 zł.  W ramach I etapu inwestycji  zostały wykonane  roboty przygotowawcze rozbiórkowe i ziemne. Poszerzono istniejącą nawierzchnię bitumiczną i ułożono warstwę wyrównawczą i ścieralną na części odcinka. Wykonawca  przebudował  pobocza oraz ułożył krawężniki i obrzeża betonowe.
 
Rozbudowa drogi powiatowej od drogi 8:  Turzyn – Brańszczyk – Niemiry – Knurowiec – Długosiodło – Goworowo- Ostrołęka
Inwestycja realizowana w cyklu dwuletnim 2017/2018 ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.  Ma się zakończyć w połowie przyszłego roku. Całkowita wartość projektu wynosi  14. 353. 884,62 zł. Poprawiony zostanie stan nawierzchni poprzez rozbudowę drogi  o długości  6030 m. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. budowę ronda wraz  z oświetleniem jego wlotów, wykonanie pasa pieszo – rowerowego, budowę chodnika, zatok autobusowych oraz  przejść dla pieszych. Kwota dofinansowania - 8 302 912,93 zł, pomoc gminy Goworowo -   1. 038 212 zł. Roboty są wykonywane przez  PRDM Ostrada z Ostrołęki.
 
Przebudowa 5 mostów na Omulwi i jej dopływach
Powiat w 2017 roku przebudował pięć obiektów mostowych na  Omulwi i jej dopływach: Jastrząbka , Trybówka i Kanał Długie w Czarni, Długiem, Czarnotrzewiu, Mostówku i Grabówku.  Dużą inwestycją była przebudowa mostu w  Czarnotrzewiu na Omulwi   w ciągu drogi powiatowej Obierwia – Chudek – Baranowo. Kosztowała 2.210.145,56 zł. Wykonawcą robót była firma „Mosty Kujawy Krzysztof Szymański”.   Z  kolei wykonawcą  przebudowy mostu na przepust w Grabówku na Jastrząbce   w ciągu drogi powiatowej Grabnik – Grabówek – Jastrząbka – Gaczyska   był „Domost”  spółka z o.o.   Koszty robót wyniosły 322.353,91 zł.  Przebudowa mostu na przepust w  Ratajach na Jastrząbce  w ciągu drogi powiatowej Nowa Wieś – Przystań – Rataje – Mostówek  kosztowała 419.770,43 zł. Wykonawcą był Zakład Robót Ziemnych Instalacji Wodno Kanalizacyjnych Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych „ Wodo- Kop". Przebudowa drogi powiatowej Czarnia – Surowe wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego  i budowa  nowego mostu w Czarni  na  Trybówce oraz rozbudowa drogi powiatowej Surowe – Długie – Bandysie z przebudową mostu na przepust w Długiem wyniosła 1.167.872,70 zł. Wykonawcą robót był  "Domost”.
 
Dojazdy do mostów za ponad 10 milionów złotych
Trwają jeszcze prace przy dojazdach do mostów, o łącznej  długość 6277 m. W ramach dojazdów przebudowywany jest odcinek drogi powiatowej nr Czarnia – Bandysie o długości 2538 m. Wartość robót wynosi 1.943.673,65 zł oraz odcinki drogi powiatowej Grabnik – Grabówek – Jastrząbka – Gaczyska o długości 2514 m i drogi powiatowej Nowa Wieś – Przystań – Chojniki – Rataje – Mostówek o długości 1225 m. Wartość robót wynosi 4.484.973,51 zł. Wykonawcą robót jest  "Ostrada". Wartość robót ogółem to  10.548.789,76 zł. Dofinansowanie z subwencji ogólnej       wynosi 4.650.000 zł, pomoc finansowa gmin:  Olszewo Borki - 1.200.000 zł, gm. Czarnia -   740.000 zł, gm. Baranowo- 200.000  zł. Pomoc finansowa Urzędu Miasta Ostrołęka  to 499,530 zł.
 
Przebudowa skrzyżowań:
- drogi powiatowej Kadzidło – Łyse – Łączki z drogą gminną Lipniki – Baba w Lipnikach. Wartość robót wyniosła 29 797,80 złotych;
- drogi powiatowej Grale – Czarnia - Serafin z drogą gminną Lipniki – Dawia w Dawii. Wartość robót wyniosła 15 496,77 zł;
- drogi powiatowej Szafranki - Baba z drogą gminną Szafranki – Kolonia Kamrodla w Szafrankach. Wartość robót wyniosła 15 255,08 zł;
- drogi powiatowej Przasnysz - Baranowo z drogą gminną Gaczyska – Rupin.  Ułożono przepust pod zjazdem. Wartość robót wyniosła 14 775,58 zł. Roboty zostały wykonane przez  PRDM Ostrada z Ostrołęki.
 
Budowa zatoki parkingowej zjazdów w ciągu drogi powiatowej Ostrołęka – Łęg Starościński – Kurpiewskie – Szkwa
W ramach robót wybudowano zatokę autobusową w Łęgu Starościńskim oraz wykonano zjazdy       z kruszywa, bitumiczne i z kostki betonowej. Wartość robót wyniosła 151 273,50 zł. W tym        pomoc gm. Lelis w kwocie 77 000 złotych. Roboty zostały wykonane przez  Zakład Usług       Inżynieryjnych S.C. Dziekońscy z Ostrołęki.
 
Golanka – Krobia – Jazgarka
W ramach robót przebudowano odcinek drogi o długości 583 m. Powstała nawierzchnia bitumiczna o szerokości 5,5 m oraz utwardzone pobocza o szerokości 1 m. Inwestor ułożył przepusty pod koroną drogi, wybudował zjazdy , odtworzył rowy i umocnił płytami ażurowymi oraz wykonał oznakowanie poziome i pionowe drogi. Wartość robót wyniosła 543 799,54 zł  w tym dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 176 000 złotych. Roboty zostały wykonane przez  PRDM Ostrada z Ostrołęki.
 
Przebudowa mostów w Ławach  i Ołdakach na Czeczotce wraz z dojazdami
Inwestycja została zrealizowana w cyklu dwuletnim 2016/2017.  Przebudowano łącznie 12605m dróg powiatowych  oraz 2347 m ścieżki rowerowej. Wybudowano ścieżkę na długości 2347 m  i przebudowano 2 obiekty mostowe. Przebudowy dotyczyły drogi powiatowej nr 2561 W Piski – Choromany – Dąbek , 2559 W Zamość – Gostery , 2551 W Rzekuń – Zabiele – Łątczyn, 2552 W Zabiele – Ołdaki – Teodorowo oraz nr 2591 W Ołdaki – Przytuły Stare – Laskowiec .Ogólnie wydatkowano w ramach inwestycji kwotę w wysokości 8 938 093,93 złotych . Inwestycja dostała dofinansowanie z subwencji w wysokości  3 759 852,00 Inwestycję finansowo wsparła  Gmina Rzekuń 2.000.000 zł, Gmina Troszyn   900.000 zł, Miasto Ostrołęka  310.000 zł, Gmina Śniadowo  150.000 zł, Gmina Czerwin  100.000 zł. Wykonawcą robót było PRDM OSTRADA z Ostrołęki.
 
W ramach przebudowy pozostałych dróg powiatowych, realizowany był m.in. odcinek Żabin – Cisk – Lipianka w Cisku. Przebudowano drogę o długości 413 m i do  szerokości nawierzchni 5,5 m. W ramach innych robót przebudowano przepust pod koroną drogi ze ściankami czołowymi żelbetowymi oraz uzupełniono pobocza. Wartość robót wyniosła 28 099,78 zł. Roboty zostały wykonane przez PRDM Ostrada z Ostrołęki.
 
 

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~m, 13:45 04-01-2018,   100%
A kiedy wylotowa droga na Olsztyn z Ostrołęki będzie przyzwoicie wyglądać - z chodnikiem albo porządnym pasem dla rowerzystów????
odpowiedz   •   oceń :  
~kierowca, 09:50 05-01-2018,   100%
@~m W tym przypadku pretendenci do stołka w Ratuszu "ZAFUNDUJĄ" nam ten odcinek tuż >>>  PRZED WYBORAMI
odpowiedz   •   oceń :  
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
styczeń 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 28  29  30  31  1  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19  20  21  22 dk23  24
 25  26  27  28  29  30  31
Dzisiaj:
Brak wydarzeń