zdjecie 9799
zdjecie 9799
2018-01-04T11:01:27+01:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Podsumowanie roku 2017: Inwestycje drogowe w powiecie ostrołęckim

REKLAMA
Zdjęcie głównefot. eOstroleka.pl
REKLAMA
1
0
2

Dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce miniony rok był wyjątkowo intensywny pod względem realizowanych inwestycji drogowych. Dzięki uzyskanym dofinansowaniom przebudowano wiele kilometrów dróg, powstały liczne ścieżki pieszo-rowerowe, co znacząco wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa w regionie.

 
Poniżej prezentujemy szczegółowe zestawienie realizowanych i zakończonych w 2017 roku projektów drogowych. Część z inwestycji już została zakończona, niektóre z nich realizowane są w cyklu dwuletnim.
 
Rozbudowa Kadzidło – Łyse – Łączki – Etap II
W 2017 roku Powiat Ostrołęcki kontynuował rozbudowę drogi powiatowej Kadzidło – Łyse – Łączki z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.  Wartość robót do wykonania wyniosła 4.445.500,49 zł, w tym środki dotacji z budżetu państwa - 2.222.750 zł. Zadanie zostało wsparte, na podstawie umów partnerskich  środkami gm. Łyse  - 1.563.483 zł oraz  kwotą 5.000 zł przez Zakładu Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych. W ramach inwestycji rozbudowano drogę  o łącznej długości 4855 m. Wykonano  nawierzchnię bitumiczną o szerokości 8 m ze ścieżką rowerową, o długości 4485 m . Zbudowano 562 m  chodników z kostki betonowej.  Przebudowano 4 skrzyżowania oraz 5 przepustów pod koroną drogi. Troszcząc się bezpieczeństwo pieszych, namalowano  3  przejścia dla pieszych z  aktywnym oznakowaniem. Inwestor  wykonał zjazdy indywidualne na posesje. Kompleksowo wymieniono oznakowanie pionowe drogi na znaki odblaskowe wyższej generacji. Wykonawcą robót było PRDM Ostrada   z Ostrołęki.
 
Rozbudowa dróg powiatowych od drogi 53 – Obierwia, od drogi 53 – Obierwia – Chudek – Baranowo
Projekt został zrealizowany przy udziale środków finansowych z Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Wartość projektu wyniosła 5.374.623,83 zł. Inwestycja była dotowana z budżetu państwa - 2.683.494 złotych. Partnerzy projektu, którymi były gminy Lelis i Baranowo wsparły finansowo zadania łączną kwotą  1.347.957 zł.  Przebudowano odcinki o długości 6960 m. Powstała nawierzchnia bitumiczna o szerokości 8 m wraz ze ścieżką rowerową, o długości 5949 m. Inwestor wykonał  9 przepustów pod koroną drogi, obustronnie pobocza o łącznej długości 12450 m oraz zjazdy na posesje i drogi boczne. Powstały 4 zatoki autobusowe. W trosce o bezpieczeństwo pieszych, zamontowano 4 komplety oznakowania aktywnego z zasilaniem solarnym. Wymieniono oznakowanie pionowe oraz wykonano oznakowanie poziome na 4 przejściach dla pieszych wraz z punktowymi elementami odblaskowymi od strony ścieżki rowerowej. Przebudowano 5 skrzyżowań z  innymi drogami. Wykonawcą robót było PRDM Ostrada z Ostrołęki.
 
Golanka – Grale – Nasiadki
Inwestycja realizowana w cyklu dwuletnim 2016/2017.  Przebudowano odcinek o długości 5631 m. Wykonano nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,5 m. Inwestor wykonał ścieżkę rowerową na długości  741 m oraz wymienił oznakowanie pionowe i wykonał oznakowanie poziome nawierzchni. Realizację  projektu wsparły finansowo gmina Lelis, udzielając pomocy finansowej w wysokości 950.000 zł oraz Nadleśnictwo kwotą w wysokości 490.000 zł. Wkład własny Powiatu wynosił 1.114. 658 zł.  Wykonawcą robót było PRDM Ostrada z Ostrołęki.
 
Kadzidło – Szafranki
Inwestycja jest  realizowana w cyklu dwuletnim 2017/2018. W ramach robót zostanie przebudowany odcinek o długości 5849 m. Ponadto  inwestor przebuduje nawierzchnię o szerokości 8 m wraz z poboczem utwardzonym. Zostaną wykonane zjazdy i zatoki autobusowe z chodnikami postojowymi. Właściwe odwodnienie drogi zapewni regulacja rowów oraz przepusty pod zjazdami. Na poprawę bezpieczeństwa ruchu wpłynie wykonanie nowego  oznakowania poziomego drogi wraz z elementami odblaskowymi oraz  wymiana  oznakowanie pionowego.  Wykonawcą robót jest  PRDM Ostrada  z Ostrołęki. Wartość robót  to  3.176.434,56 zł, w tym  dofinansowanie ze środków UE w ramach EFRROW  wyniesie 2.021.164,00 zł.  W ramach I etapu inwestycji  zostały wykonane  roboty przygotowawcze rozbiórkowe i ziemne. Poszerzono istniejącą nawierzchnię bitumiczną i ułożono warstwę wyrównawczą i ścieralną na części odcinka. Wykonawca  przebudował  pobocza oraz ułożył krawężniki i obrzeża betonowe.
 
Rozbudowa drogi powiatowej od drogi 8:  Turzyn – Brańszczyk – Niemiry – Knurowiec – Długosiodło – Goworowo- Ostrołęka
Inwestycja realizowana w cyklu dwuletnim 2017/2018 ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.  Ma się zakończyć w połowie przyszłego roku. Całkowita wartość projektu wynosi  14. 353. 884,62 zł. Poprawiony zostanie stan nawierzchni poprzez rozbudowę drogi  o długości  6030 m. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. budowę ronda wraz  z oświetleniem jego wlotów, wykonanie pasa pieszo – rowerowego, budowę chodnika, zatok autobusowych oraz  przejść dla pieszych. Kwota dofinansowania - 8 302 912,93 zł, pomoc gminy Goworowo -   1. 038 212 zł. Roboty są wykonywane przez  PRDM Ostrada z Ostrołęki.
 
Przebudowa 5 mostów na Omulwi i jej dopływach
Powiat w 2017 roku przebudował pięć obiektów mostowych na  Omulwi i jej dopływach: Jastrząbka , Trybówka i Kanał Długie w Czarni, Długiem, Czarnotrzewiu, Mostówku i Grabówku.  Dużą inwestycją była przebudowa mostu w  Czarnotrzewiu na Omulwi   w ciągu drogi powiatowej Obierwia – Chudek – Baranowo. Kosztowała 2.210.145,56 zł. Wykonawcą robót była firma „Mosty Kujawy Krzysztof Szymański”.   Z  kolei wykonawcą  przebudowy mostu na przepust w Grabówku na Jastrząbce   w ciągu drogi powiatowej Grabnik – Grabówek – Jastrząbka – Gaczyska   był „Domost”  spółka z o.o.   Koszty robót wyniosły 322.353,91 zł.  Przebudowa mostu na przepust w  Ratajach na Jastrząbce  w ciągu drogi powiatowej Nowa Wieś – Przystań – Rataje – Mostówek  kosztowała 419.770,43 zł. Wykonawcą był Zakład Robót Ziemnych Instalacji Wodno Kanalizacyjnych Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych „ Wodo- Kop". Przebudowa drogi powiatowej Czarnia – Surowe wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego  i budowa  nowego mostu w Czarni  na  Trybówce oraz rozbudowa drogi powiatowej Surowe – Długie – Bandysie z przebudową mostu na przepust w Długiem wyniosła 1.167.872,70 zł. Wykonawcą robót był  "Domost”.
 
Dojazdy do mostów za ponad 10 milionów złotych
Trwają jeszcze prace przy dojazdach do mostów, o łącznej  długość 6277 m. W ramach dojazdów przebudowywany jest odcinek drogi powiatowej nr Czarnia – Bandysie o długości 2538 m. Wartość robót wynosi 1.943.673,65 zł oraz odcinki drogi powiatowej Grabnik – Grabówek – Jastrząbka – Gaczyska o długości 2514 m i drogi powiatowej Nowa Wieś – Przystań – Chojniki – Rataje – Mostówek o długości 1225 m. Wartość robót wynosi 4.484.973,51 zł. Wykonawcą robót jest  "Ostrada". Wartość robót ogółem to  10.548.789,76 zł. Dofinansowanie z subwencji ogólnej       wynosi 4.650.000 zł, pomoc finansowa gmin:  Olszewo Borki - 1.200.000 zł, gm. Czarnia -   740.000 zł, gm. Baranowo- 200.000  zł. Pomoc finansowa Urzędu Miasta Ostrołęka  to 499,530 zł.
 
Przebudowa skrzyżowań:
- drogi powiatowej Kadzidło – Łyse – Łączki z drogą gminną Lipniki – Baba w Lipnikach. Wartość robót wyniosła 29 797,80 złotych;
- drogi powiatowej Grale – Czarnia - Serafin z drogą gminną Lipniki – Dawia w Dawii. Wartość robót wyniosła 15 496,77 zł;
- drogi powiatowej Szafranki - Baba z drogą gminną Szafranki – Kolonia Kamrodla w Szafrankach. Wartość robót wyniosła 15 255,08 zł;
- drogi powiatowej Przasnysz - Baranowo z drogą gminną Gaczyska – Rupin.  Ułożono przepust pod zjazdem. Wartość robót wyniosła 14 775,58 zł. Roboty zostały wykonane przez  PRDM Ostrada z Ostrołęki.
 
Budowa zatoki parkingowej zjazdów w ciągu drogi powiatowej Ostrołęka – Łęg Starościński – Kurpiewskie – Szkwa
W ramach robót wybudowano zatokę autobusową w Łęgu Starościńskim oraz wykonano zjazdy       z kruszywa, bitumiczne i z kostki betonowej. Wartość robót wyniosła 151 273,50 zł. W tym        pomoc gm. Lelis w kwocie 77 000 złotych. Roboty zostały wykonane przez  Zakład Usług       Inżynieryjnych S.C. Dziekońscy z Ostrołęki.
 
Golanka – Krobia – Jazgarka
W ramach robót przebudowano odcinek drogi o długości 583 m. Powstała nawierzchnia bitumiczna o szerokości 5,5 m oraz utwardzone pobocza o szerokości 1 m. Inwestor ułożył przepusty pod koroną drogi, wybudował zjazdy , odtworzył rowy i umocnił płytami ażurowymi oraz wykonał oznakowanie poziome i pionowe drogi. Wartość robót wyniosła 543 799,54 zł  w tym dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 176 000 złotych. Roboty zostały wykonane przez  PRDM Ostrada z Ostrołęki.
 
Przebudowa mostów w Ławach  i Ołdakach na Czeczotce wraz z dojazdami
Inwestycja została zrealizowana w cyklu dwuletnim 2016/2017.  Przebudowano łącznie 12605m dróg powiatowych  oraz 2347 m ścieżki rowerowej. Wybudowano ścieżkę na długości 2347 m  i przebudowano 2 obiekty mostowe. Przebudowy dotyczyły drogi powiatowej nr 2561 W Piski – Choromany – Dąbek , 2559 W Zamość – Gostery , 2551 W Rzekuń – Zabiele – Łątczyn, 2552 W Zabiele – Ołdaki – Teodorowo oraz nr 2591 W Ołdaki – Przytuły Stare – Laskowiec .Ogólnie wydatkowano w ramach inwestycji kwotę w wysokości 8 938 093,93 złotych . Inwestycja dostała dofinansowanie z subwencji w wysokości  3 759 852,00 Inwestycję finansowo wsparła  Gmina Rzekuń 2.000.000 zł, Gmina Troszyn   900.000 zł, Miasto Ostrołęka  310.000 zł, Gmina Śniadowo  150.000 zł, Gmina Czerwin  100.000 zł. Wykonawcą robót było PRDM OSTRADA z Ostrołęki.
 
W ramach przebudowy pozostałych dróg powiatowych, realizowany był m.in. odcinek Żabin – Cisk – Lipianka w Cisku. Przebudowano drogę o długości 413 m i do  szerokości nawierzchni 5,5 m. W ramach innych robót przebudowano przepust pod koroną drogi ze ściankami czołowymi żelbetowymi oraz uzupełniono pobocza. Wartość robót wyniosła 28 099,78 zł. Roboty zostały wykonane przez PRDM Ostrada z Ostrołęki.
 
 
REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
czerwiec 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6
dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13
dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20
dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27
dk28 dk29 dk30  1  2  3  4
×