2019-07-12T11:40:00+02:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Raport o stanie finansowym gminy Lelis

REKLAMA
zdjecie 6885
zdjecie 6885
fot. eOstroleka.plfot. eOstroleka.pl
REKLAMA
4
1
10

Wójt gminy Lelis Stefan Prusik opublikował na łamach miesięcznika „Wieści Gminne” raport o stanie finansowym zarządzanego przez niego samorządu.

- Ocena wykonania budżetu Gminy po zakończeniu roku rozliczeniowego stanowi nie tylko warunek uzyskania absolutorium, ale także pozwala społeczności gminnej uzyskać wiedzę o stanie finansów Gminy, o jej zdolności do zaspokojenia potrzeb społecznych – mówi wójt Stefan Prusik.

Poniżej raport o stanie finansów gminy Lelis za rok 2018. Znajdziemy w nim informację o wpływach i wydatkach poczynionych przez wójta, aktualnym zadłużeniu i wysokości dochodu gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Przygotowane przez wójta opracowanie zawiera także wykaz zrealizowanych inwestycji i zadań.

Budżet Gminy Lelis  na  2018  r.  zakładał  wpływy w kwocie 45 308 092,26 zł  oraz  wydatki  w  kwocie 50 064 063,26 zł. W trakcie roku doszło do następujących odstępstw od założonych wpływów i wydatków:

Dochody: budżet zmienił się następująco: zamiast 45 308 092,26 zł, wpływy wynosiły 45 334 585,92 zł, tj. 100,06 %. Przy tym dochody majątkowe wykonano w wysokości 4 037 885,12 zł, bowiem nie planowano i nie uzyskano dochodów ze sprzedaży majątku. Udział  dochodów  własnych  w  dochodach  ogółem  wyniósł 64,10 %.

Wydatki: zamiast  planowanych  50  064  063,26  zł wydatki wynosiły 48 358 792,74 zł, tj.96,59 %. Wydatki  inwestycyjne  stanowiły  24,48  %  ogółu  wydatków,  bowiem  na  planowane  12  033  133,32  zł wykonano – 11 838 547,82 zł.

Ogółem budżet roku 2018 zamknął się deficytem w  wysokości  3  024  206,82  zł,  który  został  sfinansowany z: pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 667 144,45 zł,  nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie 2 357 062,37 zł. Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4 707,15 zł, natomiast wydatki  w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5 021,16 zł.

W 2018 r. zrealizowano następujące projekty ze środków unijnych:

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i budo-wa  kanalizacji  sanitarnej  ciśnieniowej  w  obrębie  ewidencyjnym:  Lelis,  Durlasy  oraz  budowa  sieci  wodociągowej  rozdzielczej  w  obrębie  ewidencyjnym:  Durlasy  gm.  Lelis.  Kwota  zewnętrznego  finansowania wyniosła 2 814 615,73 zł
2. Przebudowa  drogi  gminnej  nr  250670W  Gibałka  –  Szafarnia.  Kwota  zewnętrznego finansowania:        70 130,00 zł,
3. Budowa  Punktu  Selektywnego  Zbierania  Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Gibałka, gm. Lelis. Kwota zewnętrznego finansowania: 265 372,79 zł
4. Zagospodarowanie skweru w msc. Długi Kąt wraz z  budową  i  wyposażeniem  placu  zabaw. Kwota  zewnętrznego finansowania: 60 448,00 zł
5. Budowa placu wiejskiego w sołectwie Łęg Starościński – Walery. Kwota zewnętrznego finansowania: 51 731,00 zł
6. Budowa  wraz  z  zagospodarowaniem  placu  rekreacyjnego  w  miejscowości  Łodziska.  Kwota zewnętrznego finansowania: 62 357,00 zł.

Po  2018  r.  Gmina  Lelis  posiada  zobowiązanie  z  tytułu  zaciągniętej  długoterminowej  pożyczki  w  Wojewódzkim  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie  na  zadanie  pn.  „Budowa  sieci  wodociągowej  rozdzielczej  wraz  z  przyłączami  w  obrębie  ewidencyjnym  Siemnocha,  Łęg  Przedmiejski  i  Białobiel  gm.  Lelis”  w  wysokości  667 144,45 zł.

W gminie w 2018 zrealizowano zadania:

1) utworzenie  i  wyposażenie  Dziennego  Domu  „Senior+ w świetlicy wiejskiej w Durlasach,
2) budowa sceny z zadaszeniem na placu wiejskim w sołectwie Łęg Starościński – Walery, gm. Lelis
3) wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęg Przedmiejski
4) remont strażnicy OSP w Lelisie
5) odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa) z terenu Gminy Lelis
6) budowa ścieżki przyrodniczej (przyrodniczo-dydaktycznej) – ścieżki edukacyjnej w miejscowości Lelis, etap II
7) budowa  sali  gimnastycznej  z  zapleczem  sanitarno-socjalnym  przy  Szkole  Podstawowej  w Białobieli
8) zakup  wyposażenia  i  urządzeń  ratowniczych,  niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym  bezpośrednio  na  miejscu  zdarzenia dla jednostek OSP Lelis i OSP Łęg Przedmiejski
9) w  trakcie  realizacji  budowa  budynku  Urzędu  Gminy w Lelisie
10) w trakcie realizacji budowa sieci wodociągowej i  kanalizacyjnej  wraz  z  przyłączami  w obrębie  ewidencyjnym Lelis, Durlasy i Białobiel
11) zakup działki na urządzenie placu wiejskiego w msc. Gnaty
12) zakup działek w msc. Białobiel i w msc. Szwendrowy Most
13) wykonanie zjazdu z ul. Szkolnej w msc. Białobiel
14)   zagospodarowanie skweru w msc. Długi Kąt. Plac do zawracania pojazdów
15) budowa parkingu wiejskiego w msc. Lelis
16) budowa placu do rekreacji i wypoczynku w msc. Kurpiewskie.

W zasobie Gminy w 2018 r. znajdowały się następujące obiekty: świetlica wiejska w msc. Durlasy, gdzie utworzono Dzienny Dom Senior +, a świetlica została wyposażona na potrzeby prowadzenia  działalności, świetlica  wiejska  w  Dąbrówce;  pomieszczenia  służące rekreacji codziennej dla lokalnej społeczności, budynek  gospodarczy  w  Nasiadkach  po  zlewni  mleka  z  przeznaczeniem  do  remontu  i  adaptacji  na świetlicę,  świetlica wiejska w msc. Gąski; pomieszczenia służące  rekreacji  codziennej  dla  lokalnej  społeczności,   świetlica wiejska w msc. Płoszyce;  pomieszczenia  służące  rekreacji  codziennej  dla  lokalnej  społeczności,   budynek CK-BiS-u,   4 hale sportowe (Łęg Przedmiejski, Białobiel,  Lelis i Obierwia),     3  remizo  –  świetlice  strażackie  (Dąbrówka,  Lelis  i  Łęg Przedmiejski),   budynek administracyjny ZGK Sp. z o.o. w Lelisie,     4  budynki  Stacji  Uzdatniania  Wody  (Olszewka,  Gnaty,  Lelis  i  Dąbrówka),  na  potrzeby  technologiczne,   garaż na sprzęt drogowy,   budynek przystanku autobusowego w Lelisie,    budynek  Ośrodka  Etnograficznego  (budynek  na  eksponaty),    hala  magazynowa  w  Lelisie,  do  magazynowania  sprzętu: koparko – ładowarka, równiarka,    budynek gospodarczy w Olszewce, przeznaczony do remontu i adaptacji na zaplecze boiska,   oczyszczalnia ścieków z budynkiem technologicznym.

Długość czynnej sieci gazowej na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 50 km, zaś czynnych przyłączy do sieci gazowej było 551. Długość czynnej sieci wodo-ciągowej  na  koniec  2018  roku  wynosiła  138,86  km.  Dostęp  do  sieci  wodociągowej  w  gminie  posiada  75 % mieszkańców. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź administracji gminy (lub jednostek gospodarki komunalnej) na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 42,8 km. Na  dzień 31 grudnia 2018 r. istniało 711 przyłączy.

Na  dzień  31  grudnia  2018  r.  Gmina  Lelis  posiadała  105,24 km dróg publicznych w tym:   o nawierzchni bitumicznej 64,54 km,  o nawierzchni wzmocnionej żwirem 38,74 km,  dróg gruntowych 1,96 km. Ogółem drogi gminne i drogi wewnętrzne zajmują powierzchnię 238,9132 ha.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
październik 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30 dk1 dk2
dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9
dk10 dk11 dk12 dk13  14 dk15 dk16
dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22  23
dk24  25 dk26  27  28  29  30
dk31  1  2  3  4  5  6
×