2016-12-16T18:52:00+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Grupa mieszkańców gminy Rzekuń chce poszerzenia granic… Ostrołęki

REKLAMA
fot. eOstrołęka.pl
7
2
33

Mieszkańcy wsi Goworki, Nowej Wsi Wschodniej i Ław chcą poszerzenia granic Ostrołęki. Oznaczałoby to, że część gminy Rzekuń zostanie wcielona do naszego miasta. Decyzja o rozpoczęciu procedury zmiany granic zapadnie już w poniedziałek, podczas nadzwyczajnego posiedzenia samorządu Ostrołęki.

Na wniosek grupy mieszkańców z gminy Rzekuń, przygotowany został projekt uchwały w sprawie rozpoczęcia procedury rozszerzenia granic Ostrołęki o część miejscowości Ławy, Nowa Wieś Wschodnia i Goworki. W najbliższy poniedziałek, 19 grudnia podczas nadzwyczajnego posiedzenia samorządu decyzję w tej sprawie podejmą miejscy radni. Projekt uchwały, nad którym dyskutować będą rajcy zakłada wyrażenie woli na przystąpienie do procedury zmiany granic Ostrołęki, których ostatecznie dokonuje Rada Ministrów. Jeśli uchwała zostanie pozytywnie przegłosowana, przeprowadzone będą także konsultacje z mieszkańcami naszego miasta w sprawie poszerzenia granic.

Według wnioskującej grupy mieszkańców, wcielenie ich domostw i przedsiębiorstw do Ostrołęki rozwiązałoby wiele problemów społecznych. Jak sami argumentują w uzasadnieniu do projektu uchwały, od wielu już lat utożsamiają się bardziej z Ostrołęką niż z gminą Rzekuń, do której obecnie należą. Nie szczędzą też pochwał pod adresem samorządu za wysiłki czynione na rzecz rozwoju miasta i regionu. Zdaniem wnioskujących, poszerzenie granic Ostrołęki o część gminy Rzekuń może mieć korzystny wpływ na zainteresowanie inwestorów, którzy w jeszcze większym stopniu przyczynią się do rozwoju miasta i okolic. Według wnioskodawców, argumentem przemawiającym za poszerzeniem granic jest także kwestia planowanej budowy nowego bloku elektrowni.

Poniżej publikujemy pełną treść uzasadnienia do projektu uchwały:

„Grupa mieszkańców gminy Rzekuń łącznie z sołectwem Nowej Wsi Wschodniej zwróciła się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Ostrołęki o podjęcie działań zmierzających do dokonana zmiany granic administracyjnych miasta Ostrołęki, powiat Ostrołęka, województwo Mazowieckie poprzez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta Ostrołęki części terenów należących do miejscowości: Nowa Wieś Wschodnia. Goworki, Ławy, stanowiących obecnie terytorium gminy Rzekuń, zgodnie z załączoną mapą.

Przedłożony projekt uchwały dotyczy propozycji zmiany granic administracyjnych Miasta Ostrołęki w jego północno-wschodniej części, polegającej na włączeniu w granice administracyjne miasta części obszaru gminy Rzekuń, obejmującej fragmenty sołectw: Nowa Wieś Wschodnia, Goworki i Ławy.

Mieszkańcy gminy Rzekuń, wyrażają chęć przynależności do miasta Ostrołęki. Działania zmierzające do dokonania zmiany granic z ich udziałem podejmowane były już kilkakrotnie w przeszłości. Jako mieszkańcy i przedsiębiorcy gminy Rzekuń, terenu przygranicznego, od lat korzystają z usług, zasobów oraz dobrodziejstwa zaplecza miasta, często utożsamiając się bardziej z miastem niż z własną gminą. Nadmieniają, że większość mieszkańców utrzymuje się z pracy pozarolniczej. Cechy funkcjonalno-przestrzenne przyłączanego terenu wskazują na jego miejski charakter. Zmiana granic miasta pomoże również rozwiązać szereg problemów społecznych. Zwiększy się dostępność mieszkańców przyłączanych terenów do przedszkoli i szkół.

Wielu mieszkańców wskazuje, iż miasto Ostrołęka podjęło się wysiłku inwestycyjnego służącego nie tylko mieszkańcom miasta, ale też regionu. Nowoczesna komunikacja miejska obsługuje kilka gmin. Miasto utrzymuje też (w znacznej części z dochodów własnych, poza subwencją) szereg szkół (zwłaszcza ponadgimnazjalnych) dających wykształcenie dzieciom i młodzieży z miasta i regionu. Mieszkańcy z wielu gmin korzystają także z wybudowanej wysiłkiem inwestycyjnym miasta infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej.

Potrzeba korekty granic administracyjnych wynika również m.in. z konieczności zabezpieczenia terenów inwestycyjnych dla centrum subregionalnego, jakim jest Ostrołęka. Nowi inwestorzy pojawiający się w regionie szukają terenów inwestycyjnych głównie w Ostrołęce. Gdy ich nie znajdują z powodu braku przestrzeni inwestycyjnych, często odchodzą nie inwestując poza granicami miasta. Wprowadzenie nowych terenów do obszaru Ostrołęki ma szansę zaowocowania nowymi inwestycjami, które przynoszą korzyść zarówno miastu jak i gminom sąsiednim.

Nie mniej istotną kwestią dla mieszkańców miasta a także grupy mieszkańców gminy Rzekuń i powiatu ostrołęckiego jest planowana budowa nowej elektrowni. Mieszkańcy bacznie obserwują działania podejmowane przez władze miasta Ostrołęki i wielu wyraża opinie, że bez zaangażowania samorządu miasta nie byłoby realnej szansy sprawnego przygotowania tej inwestycji, jak i jej kontynuacji. Położenie obszaru inwestycyjnego przyszłej elektrowni w granicach administracyjnych miasta Ostrołęki przyczyni się do usprawnienia licznych procedur i postępowań mających na celu realizację tej niezmiernie ważnej inwestycji zarówno dla regionu północno-wschodniego, jak i dla całej Polski.

Dogodne położenie nowych terenów inwestycyjnych z dostępnością do drogi krajowej, z możliwością wykonania pełnego uzbrojenia terenu, podniesie atrakcyjność inwestycyjną miasta Ostrołęki.

Zmiany granic gmin, zgodnie z art. 4b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm./ dokonuje Rada Ministrów stosownym rozporządzeniem na wniosek rady gminy poprzedzony przeprowadzeniem właściwej procedury. Przed wydaniem rozporządzenia, wymagane jest zasięgnięcie przez ministra właściwego ds. administracji publicznej opinii zainteresowanych rad gmin tj. Rady Miasta Ostrołęki i Rady Gminy Rzekuń, poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkańcami. W przedmiotowej sytuacji naruszane będą również granice powiatów, zatem niezbędna będzie również opinia Rady Powiatu Ostrołęckiego.

Konsultacje w przedmiotowej sprawie zostaną przeprowadzone na podstawie podjętej Uchwały Nr 644/LXV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Ostrołęki /Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego poz. 9775/.

Mając powyższe na uwadze zasadnym jest wyrażenie przez Radę Miasta Ostrołęki woli przystąpienia do procedury zmiany granicy miasta Ostrołęki i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami naszego miasta. Podjęcie działań w kierunku zmiany granic administracyjnych miasta Ostrołęki wydaje się głęboko uzasadnione. Ważne przy tym byłoby zadeklarowanie przez samorząd Ostrołęki gotowości wsparcia gminy Rzekuń po wybudowaniu elektrowni, np. poprzez przedłużanie linii MZK, objęcie mieszkańców gminy Kartą Wielkiej Rodziny, przejęcie ewentualnych spłat zobowiązań kredytowych gminy związanych z wybudowaniem infrastruktury technicznej na omawianym terenie itp.”

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~Ffg , 19:27 16-12-2016,   -
Gratulacje panie wojcie. Rzekuń poszedł pod młotek.
odpowiedz   •   oceń :  
~rzekuń , 20:46 16-12-2016,   -
Gratulacje dla mieszkańców gminy Rzekuń za wybór wójta przewodniczącego i radnych.
odpowiedz   •   oceń :  
~O-k , 21:24 16-12-2016,   -
Włączyć okoliczne tereny do miasta Ostrołęki, ich mieszkańcy korzystają z miejskiej infrastruktury, a podatki płacą w gminach!
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 21:56 16-12-2016,   -
głupcy, spójrzcie na Wojciechowice i Stację, bieda z nędzą.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 22:01 16-12-2016,   -
Przytuly Stare tez chca do Ostrołęki.tu tez by wiele pomoglo bo jest Areszt Śledczy
odpowiedz   •   oceń :  
~rodowita mieszkanka gminy, 22:08 16-12-2016,   -
Jestem mieszkańcem jednej z miejscowości, które rzekomo chcą włączenia do m. Ostrołęki i niestety muszę przyznać, że pierwszy raz słyszę o takiej woli. Jak bym chciała mieszkać w m. Ostrołęka na pewno bym dawno podjęła taką decyzję i przeprowadziłabym się tam. Mieszkańcy niestety nie zostali o tym powiadomieni i myślę, że odpowiednia petycja mieszkańców w tej sprawie wpłynie do odpowiednich instytucji. Miejscowości, o których mowa posiadają typową infrastrukturę wiejską, gospodarstwa rolne itp. Jeżeli mowa o korzystaniu z infrastruktury miejskiej to chcę podkreślić, że korzystanie z niej jest odpłatne. Np. Korzystając z usług basenu nikt  nie dostał jeszcze za darmo biletu. Korzystam i płacę jak każdy. Miasto też korzysta z infrastruktury gm. Rzekuń np. zakłady mięsne Pekpol itp. i wszystko jest ok. Gorący apel do Pana Wójta i Radnych Gminy Rzekuń - głosowaliśmy na WAS po to, abyście godnie reprezentowali nasze sprawy, a teraz oczekujemy od WAS wsparcia. Powtarzam, jakbym chciała mieszkać w mieście to bym już dawno mieszkała. Mieszkańcy, którzy źle się czują mieszkając w tych miejscowościach mają prawo wyboru, mogą przeprowadzić się do Ostrołęki. Panie Wójcie nie zatrać Pan "najcenniejszych terenów" gminy Rzekuń. Czas na wykazanie się nadszedł.
odpowiedz   •   oceń :  
~rz , 22:42 16-12-2016,   -
to nie wina wójta, gratulacje dla mieszkańców gminy Rzekun. mają co wybrali, Kilkadziesiąt milionów rocznie pójdzie im koło nosa, żegnajcie drogi, chodniki centrum kultury. darmowe przedszkola, Szacunek dla miasta. mieszkańcy Ostrołęki powinni być dumni z Prezydenta i Rady Miasta. Miasto ruszy i zacznie się rozwijać.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 22:44 16-12-2016,   -
[quote=rodowita mieszkanka gminy]Jestem mieszkańcem jednej z miejscowości, które rzekomo chcą włączenia do m. Ostrołęki i niestety muszę przyznać, że pierwszy raz słyszę o takiej woli. Jak bym chciała mieszkać w m. Ostrołęka na pewno bym dawno podjęła taką decyzję i przeprowadziłabym się tam. Mieszkańcy niestety nie zostali o tym powiadomieni i myślę, że odpowiednia petycja mieszkańców w tej sprawie wpłynie do odpowiednich instytucji. Miejscowości, o których mowa posiadają typową infrastrukturę wiejską, gospodarstwa rolne itp. Jeżeli mowa o korzystaniu z infrastruktury miejskiej to chcę podkreślić, że korzystanie z niej jest odpłatne. Np. Korzystając z usług basenu nikt  nie dostał jeszcze za darmo biletu. Korzystam i płacę jak każdy. Miasto też korzysta z infrastruktury gm. Rzekuń np. zakłady mięsne Pekpol itp. i wszystko jest ok. Gorący apel do Pana Wójta i Radnych Gminy Rzekuń - głosowaliśmy na WAS po to, abyście godnie reprezentowali nasze sprawy, a teraz oczekujemy od WAS wsparcia. Powtarzam, jakbym chciała mieszkać w mieście to bym już dawno mieszkała. Mieszkańcy, którzy źle się czują mieszkając w tych miejscowościach mają prawo wyboru, mogą przeprowadzić się do Ostrołęki. Panie Wójcie nie zatrać Pan "najcenniejszych terenów" gminy Rzekuń. Czas na wykazanie się nadszedł. [/quote]
Ale tu nie chodzi o przeprowadzanie się do m. Ostrołęka, tu chodzi o to, by włączyć określony teren w granice m. Ostrołęka. Może to się odbyć przez głosowanie mieszkańców tego terenu. Ci mieszkańcy, którzy czują się źle w gminie Rzekuń mogą chcieć głosować za przyłączeniem do m. Ostrołęka, mieszkańcy mają prawo wyboru, który będą mieli samorząd, bez przeprowadzania się w granice tego samorządu.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 22:53 16-12-2016,   -
[quote= ][quote=rodowita mieszkanka gminy]Jestem mieszkańcem jednej z miejscowości, które rzekomo chcą włączenia do m. Ostrołęki i niestety muszę przyznać, że pierwszy raz słyszę o takiej woli. Jak bym chciała mieszkać w m. Ostrołęka na pewno bym dawno podjęła taką decyzję i przeprowadziłabym się tam. Mieszkańcy niestety nie zostali o tym powiadomieni i myślę, że odpowiednia petycja mieszkańców w tej sprawie wpłynie do odpowiednich instytucji. Miejscowości, o których mowa posiadają typową infrastrukturę wiejską, gospodarstwa rolne itp. Jeżeli mowa o korzystaniu z infrastruktury miejskiej to chcę podkreślić, że korzystanie z niej jest odpłatne. Np. Korzystając z usług basenu nikt  nie dostał jeszcze za darmo biletu. Korzystam i płacę jak każdy. Miasto też korzysta z infrastruktury gm. Rzekuń np. zakłady mięsne Pekpol itp. i wszystko jest ok. Gorący apel do Pana Wójta i Radnych Gminy Rzekuń - głosowaliśmy na WAS po to, abyście godnie reprezentowali nasze sprawy, a teraz oczekujemy od WAS wsparcia. Powtarzam, jakbym chciała mieszkać w mieście to bym już dawno mieszkała. Mieszkańcy, którzy źle się czują mieszkając w tych miejscowościach mają prawo wyboru, mogą przeprowadzić się do Ostrołęki. Panie Wójcie nie zatrać Pan "najcenniejszych terenów" gminy Rzekuń. Czas na wykazanie się nadszedł. [/quote]
Ale tu nie chodzi o przeprowadzanie się do m. Ostrołęka, tu chodzi o to, by włączyć określony teren w granice m. Ostrołęka. Może to się odbyć przez głosowanie mieszkańców tego terenu. Ci mieszkańcy, którzy czują się źle w gminie Rzekuń mogą chcieć głosować za przyłączeniem do m. Ostrołęka, mieszkańcy mają prawo wyboru, który będą mieli samorząd, bez przeprowadzania się w granice tego samorządu. [/quote]
odpowiedz   •   oceń :  
~rodowita mieszkanka gminy, 23:04 16-12-2016,   -
Jeżeli źle się czują też mają prawo wyboru "miasto albo wieś".
Ja jestem z miasta to widać...., a ja jestem ze wsi to.......
Ze wsi miasto łatwo będzie zbudować, ale z miasta zrobić wieś......?
Krowy, konie, świnie itp w środku miasta, opamiętajcie się, trochę wyobraźni, a od razu zrobi się jaśniej w głowie. Ja rozumiem, że miasto chce pozyskać dobre tereny, ale, że ludziom jest tu źle to naprawdę do mnie nie dociera. Dobranoc, miłych snów.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 23:12 16-12-2016,   -
[quote=rodowita mieszkanka gminy]Jeżeli źle się czują też mają prawo wyboru "miasto albo wieś".
Ja jestem z miasta to widać...., a ja jestem ze wsi to.......
Ze wsi miasto łatwo będzie zbudować, ale z miasta zrobić wieś......?
Krowy, konie, świnie itp w środku miasta, opamiętajcie się, trochę wyobraźni, a od razu zrobi się jaśniej w głowie. Ja rozumiem, że miasto chce pozyskać dobre tereny, ale, że ludziom jest tu źle to naprawdę do mnie nie dociera. Dobranoc, miłych snów. [/quote]
W jakim środku miasta krowy, świnie? Do środka miasta jeszcze daleko. To nie miasto chce pozyskać dobre tereny, to mieszkańcy tych terenów chcą pozyskać dobry samorząd, bo im źle.
odpowiedz   •   oceń :  
~ala , 23:24 16-12-2016,   -
jak chcą płacić wyższe podatki od gruntów to im gratuluje. i jak chcą stać w kolejkach po dowody rejestracyjne po 3 h,to niech zmieniają gminę . a do tego jeszcze teraz zapłacą za wymianę wszystkich dokumentów prawko 100,50 zł dowód rejestracyjny 80 zł nowe tablice 80zł a jak ktoś ma działalność i jakieś pozwolenia to masakra będzie tydzień to załatwiał :)
odpowiedz   •   oceń :  
~ala , 23:26 16-12-2016,   -
i jeszcze wyższe opłaty za śmieci i wodę.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 23:43 16-12-2016,   -
[quote=ala ]i jeszcze wyższe opłaty za śmieci i wodę. [/quote]
Widocznie to wszystko ich nie przeraża.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 23:47 16-12-2016,   -
[quote=ala ]jak chcą płacić wyższe podatki od gruntów to im gratuluje. i jak chcą stać w kolejkach po dowody rejestracyjne po 3 h,to niech zmieniają gminę . a do tego jeszcze teraz zapłacą za wymianę wszystkich dokumentów prawko 100,50 zł dowód rejestracyjny 80 zł nowe tablice 80zł a jak ktoś ma działalność i jakieś pozwolenia to masakra będzie tydzień to załatwiał :)  [/quote]

Byłem po dowód w zeszłym tygodniu i dowód rejestracyjny praktycznie od ręki, żadnej kolejki nie było, jedna Pani czekała na krzesełku, ale nie w kolejce, tylko żeby jej mąż jakiś papierek doniósł ;)
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 23:49 16-12-2016,   -
[quote= ][quote=ala ]i jeszcze wyższe opłaty za śmieci i wodę. [/quote]
Widocznie to wszystko ich nie przeraża.  [/quote]

Opłaty za wodę takie same, i tu, i tu, bo ten sam OPEWiK dostarcza wodę, a cenę ustala Rada Miasta Ostrołęki ;) co do ceny śmieci się nie orientuję, więc się nie wypowiadam, ja płacę 9zł/miesiąc ;)
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 23:58 16-12-2016,   -
[quote= ][quote= ][quote=ala ]i jeszcze wyższe opłaty za śmieci i wodę. [/quote]
Widocznie to wszystko ich nie przeraża.  [/quote]

Opłaty za wodę takie same, i tu, i tu, bo ten sam OPEWiK dostarcza wodę, a cenę ustala Rada Miasta Ostrołęki ;) co do ceny śmieci się nie orientuję, więc się nie wypowiadam, ja płacę 9zł/miesiąc ;) [/quote]
Śmieci w gminie Rzekuń za selektywne dla poniżej dwóch osób to 19 zł miesięcznie od gospodarstwa, a pow. dwóch osób to 25 zł miesięcznie.
odpowiedz   •   oceń :  
~Paweł , 00:02 17-12-2016,   -
Proszę, żeby radni dobrze sprawdzili, jaka to grupa mieszkańców zapragnęła akurat teraz, gdy sprawa od miesięcy przesądzona wcielenia do miasta. Dlaczego wójt gminy nie powiadomił o tym mieszkańców. Każdym metrem chodnika się chwalił w mediach. Zastał gminę bogatą, a odda najbiedniejszą w powiecie. Zbyt łatwo przyszły pieniądze, łatwo się rozejdą...za co teraz gmina będzie robić inwestycje jak wszystkie zakłady przechodzą do miasta. Teraz wiadomo skąd te wizyty Godziny w UM.  Wystarczy spojrzeć na podmiejskie osiedla np.Pomian, bieda, błoto...a tu miejscowości skanalizowane, asfaltowane, zwodociągowane idą ot tak do Ostrołęki. Rada pytała wójta miesiąc temu, czy prawdą jest, że Oka chce przyłączyć Ławy, Goworki, Cygankę...Wójt powiedział, że nic mu o tym nie wiadomo. To teraz wiemy dlaczego tak odpowiedział. Może się Pan Wójt już zbierać, bo dłużej ludziom prać mózgów się nie da.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 00:46 17-12-2016,   -
[quote=Paweł ]Proszę, żeby radni dobrze sprawdzili, jaka to grupa mieszkańców zapragnęła akurat teraz, gdy sprawa od miesięcy przesądzona wcielenia do miasta. Dlaczego wójt gminy nie powiadomił o tym mieszkańców. Każdym metrem chodnika się chwalił w mediach. Zastał gminę bogatą, a odda najbiedniejszą w powiecie. Zbyt łatwo przyszły pieniądze, łatwo się rozejdą...za co teraz gmina będzie robić inwestycje jak wszystkie zakłady przechodzą do miasta. Teraz wiadomo skąd te wizyty Godziny w UM.  Wystarczy spojrzeć na podmiejskie osiedla np.Pomian, bieda, błoto...a tu miejscowości skanalizowane, asfaltowane, zwodociągowane idą ot tak do Ostrołęki. Rada pytała wójta miesiąc temu, czy prawdą jest, że Oka chce przyłączyć Ławy, Goworki, Cygankę...Wójt powiedział, że nic mu o tym nie wiadomo. To teraz wiemy dlaczego tak odpowiedział. Może się Pan Wójt już zbierać, bo dłużej ludziom prać mózgów się nie da.  [/quote]

Akurat kanalizację i wodociągi to robił Ostrołęcki PWiK ;)
odpowiedz   •   oceń :  
~rodowita mieszkanka gminy, 07:57 17-12-2016,   -
Przetrzyjmy sobie oczy, to nie mieszkańcy chcą należeć pod miasto, ale miasto chce te tereny zabrać dla siebie. Panowie sołtysi do pracy/ Zrobić zebranie napisać pismo i zebrać podpisy osób, które "chcą zostać w gminie Rzekuń i nie wyrażają zgody na przejście pod miasto.
Jeżeli chodzi o inwestycje w tych miejscowościach (podłączenie wody, drogi, oświetlenie) to miasto nie dołożyło do nich nawet 1zł. Wystarczy spojrzeć na oświetlenie ul. Granicznej i zaraz obok Goworki, które są pięknie oświetlone.  Ta ulica nie ma nawet prawdziwego pobocza, ludzie którzy tam pracują najbardziej narażeni są na wypadki, ponieważ ulica ta jest jedną z najruchliwszych ulic w Ostrołęce ( a wtorek jest dniem koszmaru).
odpowiedz   •   oceń :  
~rodowita mieszkanka gminy, 08:00 17-12-2016,   -
Zapomniałam wspomnieć o ulicy Targowej.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 08:36 17-12-2016,   -
[quote=rodowita mieszkanka gminy]Przetrzyjmy sobie oczy, to nie mieszkańcy chcą należeć pod miasto, ale miasto chce te tereny zabrać dla siebie. Panowie sołtysi do pracy/ Zrobić zebranie napisać pismo i zebrać podpisy osób, które "chcą zostać w gminie Rzekuń i nie wyrażają zgody na przejście pod miasto.
Jeżeli chodzi o inwestycje w tych miejscowościach (podłączenie wody, drogi, oświetlenie) to miasto nie dołożyło do nich nawet 1zł. Wystarczy spojrzeć na oświetlenie ul. Granicznej i zaraz obok Goworki, które są pięknie oświetlone.  Ta ulica nie ma nawet prawdziwego pobocza, ludzie którzy tam pracują najbardziej narażeni są na wypadki, ponieważ ulica ta jest jedną z najruchliwszych ulic w Ostrołęce ( a wtorek jest dniem koszmaru). [/quote]

Gdyby to nie mieszkańcy chcieli przyłączenia do miasta, to żadnej sprawy by nie było.
odpowiedz   •   oceń :  
~mieszkaniec , 12:42 17-12-2016,   -
Mieszkam w mieście na osiedlu Padlewskiego, ulicy nie ma, o chodniku nie wspomnę. Urząd ma w ... to ze po błocie chodzimy. Na wniosek o budowę ulicy odpowiedział ze jak mieszkańcy będą współfinansować, a obok w gminach ludzie asfalty maja i chodniki. Lidzie nie bądźcie głupi. Nie dajcie sie wciągnąć do miasta.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 14:30 17-12-2016,   -
[quote=mieszkaniec ]Mieszkam w mieście na osiedlu Padlewskiego, ulicy nie ma, o chodniku nie wspomnę. Urząd ma w ... to ze po błocie chodzimy. Na wniosek o budowę ulicy odpowiedział ze jak mieszkańcy będą współfinansować, a obok w gminach ludzie asfalty maja i chodniki. Lidzie nie bądźcie głupi. Nie dajcie sie wciągnąć do miasta. [/quote]
Miasto w tym roku dostało pierwszą schetynówkę, a gminy obok miały co roku dofinansowanie i dlatego maja lepsze drogi.
odpowiedz   •   oceń :  
~Zbulwersowana , 17:58 17-12-2016,   -
Skoro ktoś napisał, że to mieszkańcy wsi: Goworki, Ławy i Nowa Wieś Wsch. wnioskowali o przyłączenie ich terenów do miasta, to proszę zamieścić skan tego wniosku, aby przekonać się kto w moim imieniu (i wielu mi podobnych) osób podpisał ten wniosek. Ja nic nie wiem na ten temat, choć mieszkam w jednej z tych wsi. Nie zgadzam się, aby ktoś w moim imieniu wyrażał akces przyłączenia  się do Ostrołęki.
odpowiedz   •   oceń :  
~Zbulwersowana , 18:03 17-12-2016,   -
Nie mam najmniejszej wątpliwości, że to nie mieszkańcy wnioskowali, ale to MIASTO chce pozyskać dochodowe tereny.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 19:18 17-12-2016,   -
[quote=Zbulwersowana ]Skoro ktoś napisał, że to mieszkańcy wsi: Goworki, Ławy i Nowa Wieś Wsch. wnioskowali o przyłączenie ich terenów do miasta, to proszę zamieścić skan tego wniosku, aby przekonać się kto w moim imieniu (i wielu mi podobnych) osób podpisał ten wniosek. Ja nic nie wiem na ten temat, choć mieszkam w jednej z tych wsi. Nie zgadzam się, aby ktoś w moim imieniu wyrażał akces przyłączenia  się do Ostrołęki. [/quote]

Jeśli ktoś mieszkający w tych wsiach napisał wniosek o akces to chyba w swoim imieniu, a nie Twoim ;) jest takim samym mieszkańcem jak Ty, i może chcieć mimo, że Ty nie chcesz ;)
odpowiedz   •   oceń :  
~Zbulwersowana , 15:11 18-12-2016,   -
Gość napisał: Jeśli ktoś mieszkający w tych wsiach napisał wniosek o akces to chyba w swoim imieniu, a nie Twoim ;) jest takim samym mieszkańcem jak Ty, i może chcieć mimo, że Ty nie chcesz ;) Drogi Gościu, czy mam rozumieć, że jeśli ja z garstką innych ludzi wyraziła bym chęć przyłączenia się np. do Warszawy, to miasto powinno się zgodzić i napisać, że mieszkańcy takiej lub innej miejscowości chcą akcesji? Tu nie użyto sformułowania "grupa mieszkańców" ale "mieszkańcy", co oznacza, że uwzględniono wszystkich, w tym i mnie. Co Ty na to, GOŚCIU?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 09:05 19-12-2016,   -
[quote=rz ]to nie wina wójta, gratulacje dla mieszkańców gminy Rzekun. mają co wybrali, Kilkadziesiąt milionów rocznie pójdzie im koło nosa, żegnajcie drogi, chodniki centrum kultury. darmowe przedszkola, Szacunek dla miasta. mieszkańcy Ostrołęki powinni być dumni z Prezydenta i Rady Miasta. Miasto ruszy i zacznie się rozwijać. [/quote]

Zaraz dostanę zajadów ze śmiechu. To miasto już nie ruszy. Gdyby lobbowali w czasach szukania miejsca na trasę ViaBaltica, ale oni to przespali i stracili szanse na rozwój.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 09:08 19-12-2016,   -
[quote= ][quote=rodowita mieszkanka gminy]Jeżeli źle się czują też mają prawo wyboru "miasto albo wieś".
Ja jestem z miasta to widać...., a ja jestem ze wsi to.......
Ze wsi miasto łatwo będzie zbudować, ale z miasta zrobić wieś......?
Krowy, konie, świnie itp w środku miasta, opamiętajcie się, trochę wyobraźni, a od razu zrobi się jaśniej w głowie. Ja rozumiem, że miasto chce pozyskać dobre tereny, ale, że ludziom jest tu źle to naprawdę do mnie nie dociera. Dobranoc, miłych snów. [/quote]
W jakim środku miasta krowy, świnie? Do środka miasta jeszcze daleko. To nie miasto chce pozyskać dobre tereny, to mieszkańcy tych terenów chcą pozyskać dobry samorząd, bo im źle.  [/quote]

Typowe uzasadnienie PiS, to nie My, to Oni
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 09:14 19-12-2016,   -
[quote= ][quote=ala ]i jeszcze wyższe opłaty za śmieci i wodę. [/quote]
Widocznie to wszystko ich nie przeraża.  [/quote]

Bo jeszcze nie policzyli ile to ich będzie kosztować. Mieszkałem w Ostrołęce i rocznie stałe opłaty - podatek od nieruchomości + wieczysta dzierżawa + śmieci to było około 800 zł, teraz na wsi płacę 500 zł
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 09:18 19-12-2016,   -
[quote= ][quote=mieszkaniec ]Mieszkam w mieście na osiedlu Padlewskiego, ulicy nie ma, o chodniku nie wspomnę. Urząd ma w ... to ze po błocie chodzimy. Na wniosek o budowę ulicy odpowiedział ze jak mieszkańcy będą współfinansować, a obok w gminach ludzie asfalty maja i chodniki. Lidzie nie bądźcie głupi. Nie dajcie sie wciągnąć do miasta. [/quote]
Miasto w tym roku dostało pierwszą schetynówkę, a gminy obok miały co roku dofinansowanie i dlatego maja lepsze drogi. [/quote]

Ciekawe dlaczego tak się działo
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 09:21 19-12-2016,   -
[quote= ][quote=Zbulwersowana ]Skoro ktoś napisał, że to mieszkańcy wsi: Goworki, Ławy i Nowa Wieś Wsch. wnioskowali o przyłączenie ich terenów do miasta, to proszę zamieścić skan tego wniosku, aby przekonać się kto w moim imieniu (i wielu mi podobnych) osób podpisał ten wniosek. Ja nic nie wiem na ten temat, choć mieszkam w jednej z tych wsi. Nie zgadzam się, aby ktoś w moim imieniu wyrażał akces przyłączenia  się do Ostrołęki. [/quote]

Jeśli ktoś mieszkający w tych wsiach napisał wniosek o akces to chyba w swoim imieniu, a nie Twoim ;) jest takim samym mieszkańcem jak Ty, i może chcieć mimo, że Ty nie chcesz ;) [/quote]

Czyli Tych co chcą to przyłączą do Ostrołęki a Ci co nie chcą zostaną w Rzekuniu.
odpowiedz   •   oceń :  
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
kwiecień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31  1  2  3  4 5
 6  7  8  9  10  11  12
 13  14  15  16 17  18  19
 20  21  22  23  24  25  26
 27  28  29  30  1  2  3
Dzisiaj:
Brak wydarzeń