eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Grupa mieszkańców gminy Rzekuń chce poszerzenia granic… Ostrołęki

REKLAMA
zdjecie 1179
fot. eOstrołęka.plfot. eOstrołęka.pl
REKLAMA

Mieszkańcy wsi Goworki, Nowej Wsi Wschodniej i Ław chcą poszerzenia granic Ostrołęki. Oznaczałoby to, że część gminy Rzekuń zostanie wcielona do naszego miasta. Decyzja o rozpoczęciu procedury zmiany granic zapadnie już w poniedziałek, podczas nadzwyczajnego posiedzenia samorządu Ostrołęki.

Na wniosek grupy mieszkańców z gminy Rzekuń, przygotowany został projekt uchwały w sprawie rozpoczęcia procedury rozszerzenia granic Ostrołęki o część miejscowości Ławy, Nowa Wieś Wschodnia i Goworki. W najbliższy poniedziałek, 19 grudnia podczas nadzwyczajnego posiedzenia samorządu decyzję w tej sprawie podejmą miejscy radni. Projekt uchwały, nad którym dyskutować będą rajcy zakłada wyrażenie woli na przystąpienie do procedury zmiany granic Ostrołęki, których ostatecznie dokonuje Rada Ministrów. Jeśli uchwała zostanie pozytywnie przegłosowana, przeprowadzone będą także konsultacje z mieszkańcami naszego miasta w sprawie poszerzenia granic.

Według wnioskującej grupy mieszkańców, wcielenie ich domostw i przedsiębiorstw do Ostrołęki rozwiązałoby wiele problemów społecznych. Jak sami argumentują w uzasadnieniu do projektu uchwały, od wielu już lat utożsamiają się bardziej z Ostrołęką niż z gminą Rzekuń, do której obecnie należą. Nie szczędzą też pochwał pod adresem samorządu za wysiłki czynione na rzecz rozwoju miasta i regionu. Zdaniem wnioskujących, poszerzenie granic Ostrołęki o część gminy Rzekuń może mieć korzystny wpływ na zainteresowanie inwestorów, którzy w jeszcze większym stopniu przyczynią się do rozwoju miasta i okolic. Według wnioskodawców, argumentem przemawiającym za poszerzeniem granic jest także kwestia planowanej budowy nowego bloku elektrowni.

Poniżej publikujemy pełną treść uzasadnienia do projektu uchwały:

„Grupa mieszkańców gminy Rzekuń łącznie z sołectwem Nowej Wsi Wschodniej zwróciła się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Ostrołęki o podjęcie działań zmierzających do dokonana zmiany granic administracyjnych miasta Ostrołęki, powiat Ostrołęka, województwo Mazowieckie poprzez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta Ostrołęki części terenów należących do miejscowości: Nowa Wieś Wschodnia. Goworki, Ławy, stanowiących obecnie terytorium gminy Rzekuń, zgodnie z załączoną mapą.

Przedłożony projekt uchwały dotyczy propozycji zmiany granic administracyjnych Miasta Ostrołęki w jego północno-wschodniej części, polegającej na włączeniu w granice administracyjne miasta części obszaru gminy Rzekuń, obejmującej fragmenty sołectw: Nowa Wieś Wschodnia, Goworki i Ławy.

Mieszkańcy gminy Rzekuń, wyrażają chęć przynależności do miasta Ostrołęki. Działania zmierzające do dokonania zmiany granic z ich udziałem podejmowane były już kilkakrotnie w przeszłości. Jako mieszkańcy i przedsiębiorcy gminy Rzekuń, terenu przygranicznego, od lat korzystają z usług, zasobów oraz dobrodziejstwa zaplecza miasta, często utożsamiając się bardziej z miastem niż z własną gminą. Nadmieniają, że większość mieszkańców utrzymuje się z pracy pozarolniczej. Cechy funkcjonalno-przestrzenne przyłączanego terenu wskazują na jego miejski charakter. Zmiana granic miasta pomoże również rozwiązać szereg problemów społecznych. Zwiększy się dostępność mieszkańców przyłączanych terenów do przedszkoli i szkół.

Wielu mieszkańców wskazuje, iż miasto Ostrołęka podjęło się wysiłku inwestycyjnego służącego nie tylko mieszkańcom miasta, ale też regionu. Nowoczesna komunikacja miejska obsługuje kilka gmin. Miasto utrzymuje też (w znacznej części z dochodów własnych, poza subwencją) szereg szkół (zwłaszcza ponadgimnazjalnych) dających wykształcenie dzieciom i młodzieży z miasta i regionu. Mieszkańcy z wielu gmin korzystają także z wybudowanej wysiłkiem inwestycyjnym miasta infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej.

Potrzeba korekty granic administracyjnych wynika również m.in. z konieczności zabezpieczenia terenów inwestycyjnych dla centrum subregionalnego, jakim jest Ostrołęka. Nowi inwestorzy pojawiający się w regionie szukają terenów inwestycyjnych głównie w Ostrołęce. Gdy ich nie znajdują z powodu braku przestrzeni inwestycyjnych, często odchodzą nie inwestując poza granicami miasta. Wprowadzenie nowych terenów do obszaru Ostrołęki ma szansę zaowocowania nowymi inwestycjami, które przynoszą korzyść zarówno miastu jak i gminom sąsiednim.

Nie mniej istotną kwestią dla mieszkańców miasta a także grupy mieszkańców gminy Rzekuń i powiatu ostrołęckiego jest planowana budowa nowej elektrowni. Mieszkańcy bacznie obserwują działania podejmowane przez władze miasta Ostrołęki i wielu wyraża opinie, że bez zaangażowania samorządu miasta nie byłoby realnej szansy sprawnego przygotowania tej inwestycji, jak i jej kontynuacji. Położenie obszaru inwestycyjnego przyszłej elektrowni w granicach administracyjnych miasta Ostrołęki przyczyni się do usprawnienia licznych procedur i postępowań mających na celu realizację tej niezmiernie ważnej inwestycji zarówno dla regionu północno-wschodniego, jak i dla całej Polski.

Dogodne położenie nowych terenów inwestycyjnych z dostępnością do drogi krajowej, z możliwością wykonania pełnego uzbrojenia terenu, podniesie atrakcyjność inwestycyjną miasta Ostrołęki.

Zmiany granic gmin, zgodnie z art. 4b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm./ dokonuje Rada Ministrów stosownym rozporządzeniem na wniosek rady gminy poprzedzony przeprowadzeniem właściwej procedury. Przed wydaniem rozporządzenia, wymagane jest zasięgnięcie przez ministra właściwego ds. administracji publicznej opinii zainteresowanych rad gmin tj. Rady Miasta Ostrołęki i Rady Gminy Rzekuń, poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkańcami. W przedmiotowej sytuacji naruszane będą również granice powiatów, zatem niezbędna będzie również opinia Rady Powiatu Ostrołęckiego.

Konsultacje w przedmiotowej sprawie zostaną przeprowadzone na podstawie podjętej Uchwały Nr 644/LXV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Ostrołęki /Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego poz. 9775/.

Mając powyższe na uwadze zasadnym jest wyrażenie przez Radę Miasta Ostrołęki woli przystąpienia do procedury zmiany granicy miasta Ostrołęki i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami naszego miasta. Podjęcie działań w kierunku zmiany granic administracyjnych miasta Ostrołęki wydaje się głęboko uzasadnione. Ważne przy tym byłoby zadeklarowanie przez samorząd Ostrołęki gotowości wsparcia gminy Rzekuń po wybudowaniu elektrowni, np. poprzez przedłużanie linii MZK, objęcie mieszkańców gminy Kartą Wielkiej Rodziny, przejęcie ewentualnych spłat zobowiązań kredytowych gminy związanych z wybudowaniem infrastruktury technicznej na omawianym terenie itp.”

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
luty 2024
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30  31 dk1 dk2 dk3 dk4
dk5 dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11
dk12 dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18
dk19 dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25
dk26 dk27 dk28 dk29  1  2  3
Dzisiaj:
Kino JANTAR
Kino HELIOS w Łomży
×