eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Wójt Rzekunia apeluje do premier Szydło o zaniechanie zmian granic Ostrołęki

REKLAMA
zdjecie 1171
zdjecie 1171
fot. eOstrołęka.plfot. eOstrołęka.pl
REKLAMA

„Zmiana granic Ostrołęki spowoduje zerwanie dotychczasowych więzi społeczności lokalnej” - twierdzi wójt gminy Rzekuń, Stanisław Godzina w liście skierowanym do premier Beaty Szydło. Rzekuński włodarz protestując w ten sposób przeciwko przekazaniu części gminnych terenów, chce wymóc zaniechanie działań podjętych przez samorząd Ostrołęki.

Decyzja o zmianie granic Ostrołęki i poszerzeniu ich o tereny należące obecnie na terenie gminy Rzekuń dotarła do szczebla ministerialnego. To w gestii właściwych resortów podległych premier Beacie Szydło będzie rozstrzygnięcie o tym, czy część sołectw Ławy, Goworki i Nowa Wieś Wschodnia znajdzie się w granicach Ostrołęki. Tereny te to miejsce, gdzie w niedalekiej przyszłości powstać ma nowa elektrownia.

Spór o te intratne tereny pomiędzy ostrołęckim i rzekuńskim samorządem trwa od kilku miesięcy. Rzekuń próbował już przeprowadzić referendum w tej sprawie, jednak zostało ono zablokowane przez wojewodę mazowieckiego jeszcze zanim zostało rozpisane. Obecnie decyzja co do poszerzenia granic dotarła do finałowego szczebla ministerialnego. Chcąc jeszcze wpłynąć na ostateczną decyzję, wójt gminy Rzekuń, Stanisław Godzina, skierował do premier Beaty Szydło list, w który argumentuje, dlaczego należy zaprzestać działań związanych z poszerzeniem granic.

Jego zdaniem spowoduje to m.in. „zerwanie dotychczasowych więzi społeczności lokalnej” oraz może wpłynąć na opóźnienie przy budowie nowej elektrowni o mocy 1000 MW. Poniżej publikujemy pełną treść listu wójta Godziny do premier polskiego rządu.

„Gmina Rzekuń Rzekuń, dn. 30.06.2017 r.

ORG. 005.7.2017
Sz. P.
Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów
z ogromną troską i zaniepokojeniem konstatujemy podjętą przez Miasto Ostrołęka inicjatywę
zmiany granic między naszymi samorządami. Pragnę zwrócić uwagę Szanownej Pani Premier na
zagrożenia płynące z takich działań. Zagrożenia są przynajmniej dwojakiego rodzaju.
1. Zagrożenie dla realizacji inwestycji pn. „Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy około 1000
MW” w gm. Rzekuń.
2. Zagrożenie dla sprawności funkcjonowania samorządu gminy Rzekuń.
Ad. 1. Po dokonaniu analizy stanu prawnego w jakim znajdzie się inwestycja budowy Elektrowni
na terenie gm. Rzekuń należy zauważyć, że po ewentualnej zmianie granic administracyjnych
tereny inwestycyjne pod elektrownię znajdą się w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki.
Jednocześnie na podstawie obowiązujących przepisów straci ważność Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego. Gmina Rzekuń pod moim kierunkiem przeprowadziła
wszystkie niezbędne procedury związane z uzyskaniem pozwoleń na budowę dla tej inwestycji. Z
doświadczenia wynika, że przynajmniej kilkuletnie procedury związane z ewentualnym
opracowaniem nowego MPZP przez Miasto Ostrołęka mogą spowodować, że budowa zostanie
skutecznie zablokowana na kilka lat. Ponad to należy wskazać, że na etapie procedowania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia aktywnych były podmioty negujące budowę
elektrowni. Warto też zwrócić uwagę, że były to podmioty i osoby głównie miejscowe. Obecnie
budowa i decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji znalazła się w kręgu
bardzo wzmożonego zainteresowania podmiotów zewnętrznych wyspecjalizowanych w takich
działaniach, często torpedujących duże inwestycje. Dlatego w przypadku utraty stanu prawnego w
zakresie MPZP związanego ze zmianą administracyjną granic może nastąpić konieczność uzyskania
ponownych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a to zapewne wiązałoby się z
ogromnymi trudnościami.
Dla poparcia wyżej zaprezentowanego stanowiska przytaczam wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 09 grudnia 2014 r. II OSK 1160/13 - „ Prawidłowe bowiem jest
stanowisko Sądu pierwszej instancji co do tego, że akt prawa miejscowego, a takim jest miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego (art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym), nie może obowiązywać na obszarze innej gminy niż gmina,
której rada gminy ustanowiła taki akt. Wynika to wprost z art. 87 ust. 2 Konstytucji RP, który
stanowi, że akty prawa miejscowego są źródłami powszechnie obowiązującego prawa na obszarze
działania organów, które je ustanowiły. To prawda, że kwestia skutków zmiany granic gminy
w zakresie dotyczącym aktów prawa miejscowego nie została przez ustawodawcę uregulowana,
to jednak nie można wyprowadzać z tego wniosku, że akt prawa miejscowego w postaci planu
miejscowego ustanowiony dla określonego obszaru przez jedną radę gminy, może być źródłem
powszechnie obowiązującego prawa w innej gminie, jeżeli obszar, który był objęty planem został
włączony do innej gminy. Podstawą do stwierdzenia, że akt prawa miejscowego ustanowiony przez
jedną radę gminy nie może obowiązywać w innej gminie jest bezpośrednio stosowany art. 87 ust. 2
i art. 94 Konstytucji RP.”

Ad. 2. Uchwałą Nr 245/XXXVI/2016 z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmiany granic Miasta
Ostrołęki oraz przeprowadzenia konsultacji, Rada Miasta Ostrołęki wyraziła wolę przystąpienia do
procedury zmiany granic Miasta Ostrołęki polegającej na włączeniu do terytorium Miasta Ostrołęki
części obszaru gminy Rzekuń, w tym:
1) sołectwa Nowa Wieś Wschodnia
2) sołectwa Goworki,
3) sołectwa Ławy.
W wykonaniu uchwały Prezydent Miasta Ostrołęki wydał Zarządzenie Nr 413/2016r z dnia 30
grudnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Ostrołęka
w przedmiocie zmiany granic Miasta Ostrołęki. Na jego podstawie zarządzono konsultacje
polegające na udzieleniu odpowiedzi na pytanie „Czy jest Pan/Pani za zmianą granic Miasta
Ostrołęki, polegającą na włączeniu do Miasta Ostrołęki z gminy Rzekuń: części sołectwa Nowa
Wieś Wschodnia, części sołectwa Goworki, części sołectwa Ławy.
Rada Miasta Ostrołęki uchwałą nr 245/XXXVI/2016 naruszyła interes prawny Gminy
Rzekuń jako wspólnoty samorządowej mieszkańców i terytorium przejawiający się zgodnie z art. 4
ust.3 ustawy o samorządzie gminnym w zapewnieniu gminie terytorium możliwie jednorodnego ze
względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i
kulturowe oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych.
Zmiana granic Gminy Rzekuń w sposób nie budzący wątpliwości wpłynie na możliwość
realizacji przez nią ustawowych zadań publicznych, uzależnionych od poziomu dochodów jednostki
samorządu terytorialnego, a te znacznie zostały obniżone. Na dzień dzisiejszy, gdyby gmina utraciła
proponowane tereny straciłaby ok. 1,5 mln dochodów rocznie. Jest to ogromna strata dla budżetu
gminy. Zmiana granic w sposób istotny zmieni dotychczasowy obszar Gminy Rzekuń, co
spowoduje zerwanie dotychczasowych więzi społeczności lokalnej ukształtowanych przez
dziesiątki lat, co również stanowi naruszenie konstytucyjnej zasady wyrażonej w art. 15 ust.2
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględnia więzi
społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewnia jednostkom terytorialnym zdolność do
wykonywania zadań publicznych określonych ustawami.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym – jeżeli przez gminę należy rozumieć
wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium, to uchwała Rady Miasta Ostrołęki
zmierzająca do odebrania Gminie Rzekuń części tego terytorium w sposób bezpośredni narusza
prawo Gminy Rzekuń do istniejącego jej terytorium jako jednolitej części wspólnoty
samorządowej, i to prawo gwarantowane ustawowo. Stanowi to wprost o tym, że przedmiotowa
uchwała narusza konkretny interes prawny, czyli istnieje bezpośredni związek pomiędzy prawnie
gwarantowaną sytuacją Gminy Rzekuń a Uchwałą Nr 245/XXXVI/2016 Rady Miasta Ostrołęki
w sprawie zmiany granic Miasta Ostrołęki poprzez przyłączenie do Miasta Ostrołęki części obszaru
Gminy Rzekuń – sołectwa Nowa Wieś Wschodnia, sołectwa Goworki i sołectwa Ławy.
Zgodnie z art. 5 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego – w sprawach jakiejkolwiek zmiany
lokalnych granic terytorialnych odpowiednie wspólnoty lokalne powinny być uprzednio
konsultowane, ewentualnie drogą referendum tam, gdzie prawo na to pozwala. Podnieść należy,
że uchwała Rady Miasta Ostrołęki dotycząca zmiany granic Miasta Ostrołęki poprzez włączenie
części terytorium Gminy Rzekuń nie zawiera żadnego merytorycznego uzasadnienia takiego
przedsięwzięcia.
Rada Gminy Rzekuń podjęła uchwałę nr XXXI/207/2017 w dniu 21 marca 2017 r. i tym samym
zaopiniowała negatywnie zmianę granic Gminy Rzekuń, polegającą na wyłączeniu z Gminy
Rzekuń obszaru sołectw: Nowa Wieś Wschodnia, Goworki, Ławy i włączeniu tego obszaru
do Miasta Ostrołęki.
Stanisław Godzina
Wójt Gminy Rzekuń
Niniejsze pismo zostało skierowane do:
1. Mariusz Błaszczak, Minister Administracji i Spraw Wewnętrznych
2.Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii,
3. Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki
2. Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki, plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa”


Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
kwiecień 2024
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28
dk29 dk30  1  2  3  4  5
×